Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

3.Rendas vitalicias ou temporais derivadas da imposición de capitais

Normativa:Art. 25.3 b) Lei IRPF

Nas rendas vitalicias ou outras temporais que teñan por causa a imposición de capitais, salvo cando sexan adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, o rendemento do capital mobiliario será o resultado de aplicar a cada anualidade as porcentaxes previstas, respectivamente, para as rendas inmediatas vitalicias ou temporais derivadas de contratos de seguros de vida.

Recorde

 • No caso de rendas vitalicias inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considerarase rendemento de capital mobiliario o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da idade do rendista no momento da constitución da renda:

  Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
  Menos de 40 anos 40 por 100
  Entre 40 e 49 anos 35 por 100
  Entre 50 e 59 anos 28 por 100
  Entre 60 e 65 anos 24 por 100
  Entre 66 e 69 anos 20 por 100
  70 ou máis anos 8 por 100

  Estas porcentaxes que serán os correspondentes á idade do rendista no momento da constitución da renda permanecerán constantes durante toda a vixencia desta.

 • No caso de rendas temporais inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considerarase rendemento de capital mobiliario o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da duración da renda:

  Duración da rendaPorcentaxe aplicable
  Inferior ou igual a 5 anos 12 por 100
  Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 16 por 100
  Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 20 por 100
  Superior a 15 anos 25 por 100