Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Supostos

Teñen esta consideración as contraprestacións de todo tipo, calquera que sexa a súa denominación ou natureza, tanto se son monetarias como en especie, obtidas como retribución pola cesión a terceiros de capitais propios, así como as derivadas da transmisión, reembolso, amortización, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.

Dentro desta categoría de rendementos, poden distinguirse os catro grupos seguintes: