Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

c) Rendementos derivados de determinados préstamos de valores

Normativa:Disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (BOE do 31)

O préstamo de valores é aquela operación que cumpre os restantes requisitos establecidos na disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 e, pola que unha parte (o prestamista), a cambio dunha remuneración monetaria, transfire temporalmente a outra parte (o prestamista) títulos-valores.O prestamista obtén os importes monetarios correspondentes aos dereitos económicos que por calquera outro concepto se deriven dos valores prestados durante a vixencia do préstamo coa obriga de devolver ao vencemento deste outros tantos valores homoxéneos aos prestados.os Dividendos e participacións en beneficios procedentes dos valores tomados en préstamo constitúen para el rendementos obtidos participación fondos propios calquera entidade, tal e como se explica no apartado anterior.

En canto ao prestamista a remuneración do préstamo, así como o importe das compensacións polos dereitos económicos que se deriven dos valores prestados durante a vixencia do préstamo, terán para este a consideración de rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propios.

Atención: téñase en conta que a disposición adicional décimo oitava da Lei 62/2003 foi derrogada no referente ao Imposto sobre Sociedades, con efectos dende 1 de xaneiro de 2015, pola Lei 27/2014, do 27 de novembro (BOE do 28), pero se mantén vixente para IRPF.

Non obstante, os importes das compensacións pola distribución da prima de emisión, por reducións de capital con devolución de achegas ou por dereitos de subscrición preferente ou de asignación gratuíta xerados durante a duración do préstamo, terán para o prestamista o tratamento aplicable aos mesmos que se comenta no Capítulo 11.