Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Gastos deducibles

Normativa:Arts.26.1 b) Lei IRPF e 20 Regulamento

Nos seguintes supostos:

  • Rendementos procedentes da prestación de asistencia técnica
  • Rendementos procedentes do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas
  • Rendementos procedentes do subarrendamento percibidos polo subarrendador

Serán deducibles dos rendementos íntegros os gastos necesarios para a súa obtención, así como o importe da deterioración sufrida polos bens ou dereitos dos que procedan os ingresos.

Para estes efectos, teñen a consideración de gastos deducibles os previstos como tales para os rendementos do capital inmobiliario comentados no capítulo anterior, coa salvidade de que non resulta de aplicación o límite previsto para intereses e demais gastos de financiamento e gastos de reparación e conservación.