Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Gastos deducibles

Para a determinación do rendemento neto do capital inmobiliario, poden deducirse dos rendementos íntegros todos os gastos necesarios para a súa obtención, así como as cantidades destinadas á amortización do inmoble e dos demais bens cedidos co mesmo, sempre que respondan á súa depreciación efectiva.

Tratandose de arrendamentos de inmobles suxeitos e non exentos do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou do Imposto Xeral Indirecto Canario (IXIC), os gastos deducibles computaranse excluído o IVE ou, se é o caso, o IXIC.

Covid-19: no caso de  modificación do importe fixado como prezo do alugamento ou adiamento de seu exigibilidad, o contribuínte poderá deducir os gastos incorridos no devandito período, sen que proceda a imputación de rendas inmobiliarias previstas no artigo 85 da LIRPF , resultando de aplicación a redución establecida no citado artigo 23.2 da Lei do IRPF cando se trate de arrendamento de bens inmobles destinados a vivenda.

  1. Intereses e demais gastos de financiamento e de conservación e reparación do inmoble
  2. Outros gastos necesarios para a obtención dos rendementos
  3. Cantidades destinadas á amortización
  4. Compensación para contratos de arrendamento anterior a 9 de maio de 1985