Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Gastos deducibles

Para a determinación do rendemento neto do capital inmobiliario, poden deducirse dos rendementos íntegros todos os gastos necesarios para a súa obtención, así como as cantidades destinadas á amortización do inmoble e dos demais bens cedidos con este, sempre que respondan á súa depreciación efectiva.

Tratándose de arrendamentos de inmobles suxeitos e non exentos do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou do Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC), os gastos deducibles computaranse excluído o IVE ou se é o caso o IGIC.

Covid-19: no caso de modificación do importe fixado como prezo do aluguer ou diferimiento da súa esixibilidade, o contribuínte poderá deducir os gastos incorridos no devandito período, sen que proceda a imputación de rendas inmobiliarias prevista no artigo 85 da LIRPF, resultando de aplicación a redución establecida no citado artigo 23.2 da Lei do IRPF cando se trate de arrendamento de bens inmobles destinados a vivenda.