Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Intereses e demais gastos de financiamento e de conservación e reparación do inmoble

Normativa: Arts.23.1 a) 1º Lei IRPF e 13 a) Regulamento

Considéranse incluídos entre os gastos necesarios para a obtención dos rendementos, entre outros, os seguintes:

1.Intereses e demais gastos de financiamento

Son deducibles os intereses e demais gastos de financiamento dos capitais alleos investidos na adquisición ou mellora do ben, dereito ou facultade de uso ou desfrute, así como, se é o caso, dos bens cedidos con este.

Entre os gastos de financiamento considéranse incluídas as primas do seguro de vida contratado coa entidade financeira que concedeu o préstamo para a adquisición do inmoble, sempre que a contratación do citado seguro figure entre as condicións do prestamista para a súa concesión.É dicir, a consecuencia da non contratación do referido seguro de vida debe ser a imposibilidade de acceder ao devandito préstamo.

Non obstante, os intereses e demais gastos de financiamento correspondentes ao período de tempo previo á formalización do contrato de arrendamento, non serán deducibles.

Importante: os intereses que, pola aplicación de cláusulas chan, tivesen sido satisfeitos polo contribuínte en 2020 e respecto aos que, antes de finalizar o prazo de presentación de autoliquidación do IRPF polo devandito exercicio (30 de xuño de 2021), alcáncese o acordo de devolución do seu importe coa entidade financeira ou como consecuencia dunha sentenza xudicial ou un laudo arbitral, non poderán deducirse como gasto.Véxase o Capítulo 2.

2.Conservación e reparación

Son deducibles os gastos de conservación e reparación dos bens produtores dos rendementos.Para estes efectos, teñen esta consideración:

  1. Os efectuados regularmente coa finalidade de manter o uso normal dos bens materiais, como o pintado, revocadura ou arranxo de instalacións.
  2. Os de substitución de elementos, como instalacións de calefacción, ascensor, portas de seguridade ou outros.

Non son deducibles por este concepto as cantidades destinadas á ampliación ou mellora dos bens, ao constituír estas un maior valor de adquisición cuxa recuperación se efectúa a través das correspondentes amortizacións.

Os gastos de conservación e reparación efectuados nun inmoble coa finalidade de arrendalo (isto é, os efectuados no período de tempo previo á formalización do contrato de arrendamento) terán a consideración de deducibles para a determinación do rendemento neto do capital inmobiliario, sempre que vaian dirixidos exclusivamente á futura obtención de rendementos do capital inmobiliario (a través do arrendamento ou da constitución ou cesión de dereitos de uso e desfrute) e non ao desfrute, sequera temporal, do inmoble polo titular.Se no exercicio en que realiza os gastos o contribuínte non obtén rendementos do capital inmobiliario derivados do inmoble, os gastos de reparación e conservación poderán ser deducidos nos catro anos seguintes, respectando cada ano o límite legalmente establecido. 

Límite máximo de dedución polos dous conceptos de gastos necesarios anteriores

Debe terse en conta o seguinte:

a) O importe total máximo a deducir polos intereses e demais gastos de financiamento e polos gastos de conservación e reparación non poderá exceder, para cada ben ou dereito, da contía dos rendementos íntegros obtidos.

O exceso poderase deducir nos catro anos seguintes, sen que poida exceder, conxuntamente cos gastos por estes mesmos conceptos correspondentes a cada un destes anos, da contía dos rendementos íntegros obtidos en cada un destes, para cada ben ou dereito.

b) O importe pendente de deducir dos exercicios 2016, 2017, 2018 e 2019 aplicarase na declaración de 2020 con prioridade aos importes que correspondan ao propio exercicio 2020 por estes mesmos conceptos.A contía que proceda deducir farase constar na casa [0104] da declaración.

Pola súa banda, o importe correspondente ao exercicio 2020 que se aplica na declaración indicarase na casa [0107] e o importe que, por aplicación do límite máximo de dedución, quede dependente de deducir farase constar na casa [0108] para os efectos da súa dedución nos catro exercicios seguintes.

No caso de que existan varios contratos de arrendamento no ano sobre un mesmo inmoble, o límite máximo da cantidade a deducir por intereses e gastos de conservación e reparación debe computarse tomando en consideración as cantidades satisfeitas no ano e os ingresos íntegros obtidos nel, polo que, para algún dos contratos de arrendamento, a cantidade deducida por intereses e gastos de conservación e reparación podería exceder dos ingresos obtidos.