Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Outros gastos necesarios para a obtención dos rendementos

Normativa: Arts.23.1 a) 2º a 4º Lei IRPF e 13 b) a g) Regulamento.Art.º 15 Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria (BOE do 23)

1.Tributos, recargas e taxas

Son deducibles os tributos e recargas non estatais, así como as taxas e recargas estatais, como por exemplo, o IBI, as taxas por limpeza, recollida de lixos, iluminación, etc., sempre que:

  1. Incidan sobre os rendementos computados ou sobre os bens ou dereitos produtores destes.
  2. Non teñan carácter sancionador.

2.Cantidades devindicadas por terceiros como consecuencia de servizos persoais

Son deducibles as cantidades devindicadas por terceiros en contraprestación directa ou indirecta ou como consecuencia de servizos persoais, tales como os de administración, vixilancia, portaría, coidado de xardíns, etc.

En particular, as cotas da comunidade de propietarios cando se trata de inmobles en réxime de propiedade horizontal.

3.Gastos de formalización do contrato e defensa xurídica

Son deducibles os gastos ocasionados pola formalización do contrato de arrendamento, subarrendamento, cesión ou constitución do dereito e os de defensa de carácter xurídico relativo aos bens, dereitos ou rendementos.

4.Saldos de dubidoso cobramento

Son deducibles en 2020 os saldos de dubidoso cobramento, sempre que esta circunstancia quede suficientemente xustificada.Enténdese suficientemente xustificada tal circunstancia:

  1. Cando o debedor se ache en situación de concurso.
  2. Cando entre o momento da primeira xestión de cobramento realizada polo contribuínte e o da finalización do período impositivo transcorrese máis de tres meses, e non se tería producido unha renovación de crédito.

    Novidade 2020 e 2021: redúcese de seis meses a tres meses o prazo para que as cantidades debidas polos arrendatarios teñan a consideración de saldo de dubidoso cobramento e, poidan ser gasto deducible, nos exercicios 2020 e 2021 e prevese a posibilidade de que este prazo poida ser modificado por vía regulamentaria (art.º 15 do Real Decreto-lei 35/2020, de 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria).

A operatividade da deducibilidad dos saldos de dubidoso cobramento está condicionada á previa inclusión do seu importe como rendementos íntegros do capital inmobiliario, pois estes rendementos se imputan ao período impositivo en que sexan esixibles polo seu perceptor, tal como dispón o artigo 14.1.a) da Lei do IRPF.

Cando un saldo dubidoso fose cobrado posteriormente á súa dedución, computarase como ingreso no exercicio en que se produza o devandito cobramento.

5.Primas de contratos de seguro

Son deducibles as primas de contratos de seguro, ben sexa de responsabilidade civil, incendio, roubo, rotura de cristais ou outros de natureza análoga sobre os bens ou dereitos produtores dos rendementos.

6.Servizos ou subministracións

Son deducibles as cantidades destinadas a servizos ou subministracións (auga, luz, gas e internet, etc.)

Os devanditos gastos só serán deducibles na medida que sexan soportados e pagados de forma efectiva polo arrendador, de tal forma que, se fose o arrendatario o que os paga e soporta, o arrendador non podería deducirse ningunha cantidade.Non obstante, hai que ter en conta que, se os importes destes gastos se repercuten ao inquilino, estes computaranse como rendemento íntegro do capital inmobiliario, sendo á súa vez, deducibles do devandito rendemento.

7.Outros gastos necesarios fiscalmente deducibles

Ademais dos conceptos especificamente enumerados anteriormente, teñen a consideración de fiscalmente deducibles calquera outro gasto sempre que sexa necesario para a obtención dos correspondentes ingresos.

Atención: serán deducibles só os gastos correspondentes ao período de tempo en que o inmoble estivese alugado.