Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Traspaso de elementos patrimoniais do patrimonio persoal ao patrimonio empresarial ou profesional:afectación

Normativa:Arts.28.3 Lei IRPF e 23 Regulamento

O patrimonio empresarial ou profesional está constituído por todos aqueles bens ou dereitos integrados no ámbito organizativo dunha actividade económica desenvolvida polo seu titular.

Pola súa banda, o patrimonio particular comprende o resto de bens ou dereitos cuxa titularidade corresponde igualmente ao contribuínte, pero que non están afectos ao desenvolvemento de ningunha actividade económica.

Os principios e regras que rexen a afectación de bens ou dereitos son os seguintes:

a. A incorporación dun ben á actividade económica dende o patrimonio persoal do contribuínte titular desta non produce alteración patrimonial para efectos fiscais mentres o ben continúe formando parte do seu patrimonio.

b. O elemento patrimonial incorpórase á contabilidade do contribuínte polo valor de adquisición que tivese este no momento da afectación.

O devandito valor está formado por:

  • Cando a adquisición do elemento patrimonial se producise a título oneroso pola suma do importe real polo que se efectuou a adquisición, o custo dos investimentos e melloras efectuadas no elemento patrimonial e os gastos e tributos inherentes á adquisición, excluídos os intereses, satisfeitos polo adquirente.O devandito valor minorarase no importe das amortizacións fiscalmente deducibles, computándose en todo caso a amortización mínima, con independencia da efectiva consideración desta como gasto.

  • Cando a adquisición do elemento patrimonial se producise a título lucrativo polo titular da actividade, aplicaranse as regras anteriores, se ben como importe real da adquisición se tomará o valor de adquisición para os efectos do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, sen que poida exceder do valor de mercado.

Nota: os compoñentes do valor de adquisición coméntanse con maior detalle no Capítulo 11 deste Manual.

c. Entenderase que non existiu afectación se o elemento patrimonial se allea antes de transcorridos 3 anos dende esta.