Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cadros:Métodos e modalidades de determinación do rendemento neto de actividades económicas:estimación obxectiva

Estimación obxectiva (Véxanse Capítulos 8 e 9)

Ámbito de aplicación

Empresarios e profesionais nos que concorran:

 • Que a súa actividade estea entre as relacionadas na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro, e non excluídas da súa aplicación
 • Que o volume de rendementos íntegros no ano inmediato anterior, non supere calquera dos seguintes importes:
  • 250.000 euros para o conxunto das actividades, agás as agrícolas, gandeiras e forestais.
  • 125.000 euros cando corresponda a operacións polas que estean obrigados a expedir factura ao ser o destinatario un empresario ou profesional que actúe como tal.
  • 250.000 euros para o conxunto de actividades agrícolas, gandeiras e forestais.
 • Que o volume de compras en bens e servizos no exercicio anterior, excluídas as adquisicións de inmobilizado, non supere a cantidade de 250.000 euros anuais (IVE excluído).
 • Que a actividade non se desenvolva fóra do ámbito de aplicación do Imposto.
 • Que non renunciasen ou estean excluídos do réxime simplificado do IVE e do réxime especial simplificado do Imposto Xeral Indirecto Canario (IGIC).Que non renunciasen ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE, nin ao réxime especial da agricultura e gandería do IGIC.
 • Que ningunha actividade exercida polo contribuínte se encontre en estimación directa, en calquera das súas modalidades.

Determinación do rendemento neto

ACTIVIDADES DISTINTAS DAS AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS

Nº unidades dos módulos

Non se computan como período no que se tivese exercido a actividade para o cálculo das unidades:

- Os días do primeiro semestre de 2020 nos que estivo declarado o estado de alarma, e

- Os días do segundo semestre de 2020 en que se tivese visto suspendida a actividade polas medidas adoptadas para corrixir a situación epidemiolóxica derivada do SARS-CoV-2.

En particular:

Para a cuantificación dos módulos "persoal asalariado" e "persoal non asalariado", no seu caso, non se computarán como horas traballadas as correspondentes aos días indicados antes.

Para a cuantificación dos módulos "distancia percorrida" e "consumo de enerxía eléctrica" non se computarán os quilómetros percorridos nin os quilovatios/hora que proporcionalmente correspondan aos días indicados antes.

(x) Rendemento anual por unidade

(=) Rendemento neto previo 

(-) Minoracións por incentivos ao emprego e ao investimento

(=) Rendemento neto minorado

(x) Índices correctores

(=) Rendemento neto de módulos

(-) Redución xeral (20% ou 30% para actividades vinculadas ao sector turístico, a hostalaría e o comercio)

(-) Redución especial Lorca (20%)

(-) Gastos extraordinarios

(+) Outras percepcións empresariais

(=) Rendemento neto da actividade

(-) Redución (30%) cunha base redución máxima de 300.000 euros

 • Por rendementos con período de xeración superior a dous anos cando se imputen nun só exercicio 
 • Por rendementos obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio

Réxime transitorio:aplicación desta redución a rendemento que viñesen percibíndose de forma fraccionada con anterioridade a 01-01-2015.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros incluídas as da actividade

(=) Rendemento neto reducido 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANDEIRAS E FORESTAIS

Volume total de ingresos

(x) Índice de rendemento neto

(=) Rendemento neto previo

(-) Amortización do inmobilizado material e intanxible (excluídas actividades forestais)

(=) Rendemento neto minorado

(x) Índices correctores

(=) Rendemento neto de módulos

(-) Redución xeral (20%)

(-) Redución agricultores novos

(-) Gastos extraordinarios

(=) Rendemento neto da actividade

(-) Redución (30%) cunha base redución máxima de 300.000 euros.

 • Por rendementos con período de xeración superior a dous anos cando se imputen a un só exercicio
 • Por rendementos obtidos de forma notoriamente irregular cando se imputen nun só exercicio

Réxime transitorio: aplicación desta redución a rendemento que viñesen percibíndose de forma fraccionada con anterioridade a 01-01-2015.

(-) Redución para contribuíntes con rendas totais inferiores a 12.000 euros incluídas as da actividade

(=) Rendemento neto reducido

Obrigas rexistrais

Facturas emitidas, facturas recibidas e xustificantes documentais.

Se se practican amortizacións:

– Libro rexistro de bens de investimento

Para as actividades cuxo rendemento neto se fixa en función do volume de operacións (agrícolas, gandeiras, forestais e de transformación de produtos naturais):

– Libro rexistro de vendas e ingresos