Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

1.Por coeficientes de amortización lineal

Normativa:Arts.12.1.a) da LIS e 4 do Regulamento do IS

Será o resultado de aplicar os coeficientes de amortización lineal que establece, a partir de 1 de xaneiro de 2015.a seguinte táboa de amortización:

Tipo de elementoCoeficiente lineal máximoPeríodo máximo
Táboa de coeficientes de amortización lineal [artigo 12.1.a) do LIS]

Obra civil

Obra civil xeral 2 por 100 100 anos
Pavimentos 6 por 100 34 anos
Infraestruturas e obras mineiras 7 por 100 30 anos

Centrais

Centrais hidráulicas 2 por 100 100 anos
Centrais nucleares 3 por 100 60 anos
Centrais de carbón 4 por 100 50 anos
Centrais renovables 7 por 100 30 anos
Outras centrais 5 por 100 40 anos

Edificios

Edificios industriais 3 por 100 68 anos
Terreos dedicados exclusivamente a entulleiras 4 por 100 50 anos
Almacéns e depósitos (gasosos, líquidos e sólidos) 7 por 100 30 anos
Edificios comerciais, administrativos, de servizos e vivendas 2 por 100 100 anos

Instalacións

Subestacións.Redes de transporte e distribución de enerxía 5 por 100 40 anos
Cables 7 por 100 30años
Resto instalacións 10 por 100 20 anos
Maquinaria 12 por 100 18 anos
Equipos médicos e asimilados 15 por 100 14 anos

Elementos de transporte

Locomotoras, vagóns e equipos de tracción 8 por 100 25años
Buques, aeronaves 10 por 100 20 anos
Elementos de transporte interno 10 por 100 20 anos
Elementos de transporte externo 16 por 100 14 anos
Autocamións 20 por 100 10años

Mobiliario e aparellos

Mobiliario 10 por 100 20 anos
Lenzaría 25 por 100 8 anos
Cristalería 50 por 100 4 anos
Útiles e ferramentas 25 por 100 8 anos
Moldes, matrices e modelos 33 por 100 6 anos
Outros aparellos 15 por 100 14 anos

Equipos electrónicos e informáticos.Sistemas e programas

Equipos electrónicos 20 por 100 10 anos
Equipos para procesos de información 25 por 100 8 anos
Sistemas e programas informáticos 33 por 100 6 anos
Producións cinematográficas, fonográficas, vídeos e series audiovisuais 33 por 100 6 anos
Outros elementos 10 por 100 20 anos

Réxime transitorio

Normativa:disposición transitoria décimo terceiro LIS

Os elementos patrimoniais para os que, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, se estivesen a aplicar un coeficiente de amortización distinto ao que lles correspondese por aplicación da nova táboa de amortización prevista no artigo 12.1 do LIS, amortizaranse durante os períodos impositivos que resten ata completar a súa nova vida útil, de acordo coa referida táboa, sobre o valor neto fiscal do ben existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro de 2015.

Así mesmo, aqueles contribuíntes que estivesen a aplicar un método de amortización distinto ao resultante de aplicar os coeficientes de amortización lineal en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e, en aplicación da táboa de amortización prevista nesta Lei corresponderlles un prazo de amortización distinto, poderán optar por aplicar o método de amortización lineal no período que reste ata finalizar a súa nova vida útil, sobre o valor neto fiscal existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro de 2015.

Finalmente, para as adquisicións de activos novos realizadas entre o 1 de xaneiro de 2003 e o 31 de decembro de 2004 aplicaranse os coeficientes de amortización lineal máximos previstos nesta Lei, multiplicados por 1,1.