Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

c) Liberdade de amortización nos supostos considerados no artigo 12.3 da Lei do Imposto sobre Sociedades

De acordo co establecido no artigo 12.3 do LIS poderán amortizarse libremente: 

  • Os elementos do inmobilizado material e intanxible, excluídos os edificios, afectos ás actividades de investigación e desenvolvemento. Os edificios poderán amortizarse de forma lineal durante un período de 10 anos, na parte que se achen afectos ás actividades de investigación e desenvolvemento. 
  • Os gastos de investigación e desenvolvemento activados como inmobilizado intanxible, excluídas as amortizacións dos elementos que gocen de liberdade de amortización.
  • Os elementos do inmobilizado material ou intanxible das entidades que teñan a cualificación de explotacións asociativas prioritarias de acordo co disposto na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias, adquirido durante os cinco primeiros anos a partir da data do seu recoñecemento como explotación prioritaria. 
  • Os elementos do inmobilizado material novos, cuxo valor unitario non exceda de 300 euros, ata o límite de 25.000 euros referido ao período impositivo.Se o período impositivo tivese unha duración inferior a un ano, o límite sinalado será o resultado de multiplicar 25.000 euros pola proporción existente entre a duración do período impositivo respecto do ano. As cantidades aplicadas á liberdade de amortización minorarán, para efectos fiscais, o valor dos elementos amortizados.