Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

6.Tributos fiscalmente deducibles

Inclúese dentro desta categoría os seguintes conceptos que aparecen diferenciados na declaración do IRPF

a. IVE soportado

Non se incluirá dentro dos gastos deducibles da actividade económica desenvolvida o IVE soportado nas devanditas operacións, cuxas cotas resulten deducibles nas autoliquidacións deste imposto. 

Pola contra, deberá incluírse dentro dos gastos deducibles da actividade económica desenvolvida o IVE, incluído, se é o caso, a recarga de equivalencia, soportada nas devanditas operacións, cuxas cotas non resulten deducibles nas autoliquidacións do propio IVE deste imposto.Entre outros supostos, a devandita circunstancia producirase cando a actividade económica desenvolvida estea sometida aos seguintes réximes especiais do IVE:

  • Réxime Especial da Recarga de Equivalencia.
  • Réxime Especial da Agricultura, Gandería e Pesca.

Pola súa banda, o IVE soportado correspondente á adquisición de elementos do inmobilizado afecto á actividade que non resulte deducible neste último imposto, debe integrarse como maior valor de adquisición dos devanditos elementos, polo que a súa consideración como gasto no IRPF efectuarase a través das correspondentes amortizacións.

b. Outros tributos fiscalmente deducibles

Dentro deste concepto compréndense os tributos e recargas non estatais, as exaccións parafiscais, taxas, recargas e contribucións especiais estatais non repercutibles legalmente, sempre que incidan sobre os rendementos computados, non teñan carácter sancionador e correspondan ao mesmo exercicio que os ingresos.Son exemplos de tributos non estatais o Imposto sobre Actividades Económicas (IAE) e o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) correspondentes á actividade económica desenvolvida.

Non teñen a consideración de gastos deducibles as sancións penais e administrativas, as recargas do período executivo e a recarga por declaración extemporánea sen requirimento previo.