Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

4.Autoconsumo de bens e servizos

Normativa:Art.º 28.4 Lei IRPF

Dentro desta expresión compréndense as entregas de bens e prestacións de servizos cuxo destino sexa o patrimonio privado do titular da actividade ou da súa unidade familiar (autoconsumo interno), así como as entregas de bens ou prestacións de servizos realizadas a outras persoas de forma gratuíta (autoconsumo externo).

A valoración para efectos fiscais dos ingresos correspondentes ás devanditas operacións debe realizarse imperativamente polo valor normal de mercado dos bens ou servizos cedidos, ou que fosen obxecto de autoconsumo.

Recorde: cando exista contraprestación e esta sexa notoriamente inferior ao valor normal de mercado dos bens cedidos ou dos servizos prestados, tomarase como criterio de valoración dos ingresos o prezo normal de mercado destes.