Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Especialidades fiscais de determinadas subvencións e axudas públicas

A. Subvencións da Política Agraria Comunitaria e outras axudas públicas (subvencións correntes)

Normativa:Disposición adicional quinta Lei IRPF

Non se integrarán na base impoñible as rendas positivas que se poñan de manifesto como consecuencia de:

. A percepción das seguintes axudas da política agraria comunitaria:

 1. Abandono definitivo do cultivo de viñedo.
 2. Prima ao arranque de plantacións de maceiras.
 3. Prima ao arranque de plataneras.
 4. Abandono definitivo da produción leiteira.
 5. Abandono definitivo do cultivo de peras, melocotóns e nectarinas.
 6. Arranque de plantacións de peras, melocotóns e nectarinas.
 7. Abandono definitivo do cultivo da remolacha azucreira e da cana de azucre.

. A percepción das seguintes axudas da política pesqueira comunitaria:

 1. Paralización definitiva da actividade pesqueira dun buque e pola súa transmisión para a constitución de sociedades mixtas en terceiros países.
 2. Abandono definitivo da actividade pesqueira.

. A percepción de axudas públicas que teñan por obxecto reparar a destrución, por incendio, inundación ou afundimento, de elementos patrimoniais.

. A percepción de axudas ao abandono da actividade de transporte por estrada satisfeitas polo Ministerio de Fomento a transportistas que cumpran os requisitos establecidos na normativa reguladora da concesión das devanditas axudas.

Véxase a Orde FOM/3218/2009, do 17 de novembro (BOE do 30).

. A percepción de indemnizacións públicas, a causa do sacrificio obrigatorio de animais destinados á reprodución da cabana gandeira, no marco de actuacións destinadas á erradicación de epidemias ou enfermidades.

. As axudas públicas distintas das anteriormente relacionadas percibidas para a reparación dos danos sufridos en elementos patrimoniais por incendio, inundación, afundimento ou outras causas naturais, só se integrarán na base impoñible na parte que excedan do custo de reparación destes.

En ningún caso os custos de reparación, ata o importe da citada axuda, serán fiscalmente deducibles nin se computarán como mellora.

Tampouco se integrarán na base impoñible do IRPF as axudas públicas percibidas para compensar o desaloxo temporal ou definitivo por idénticas causas do local en que o titular da actividade económica exercese esta.

Regras para calcular a renda que non se integra na base impoñible do IRPF

Aínda que a subvención ou axuda pública trata de absorber a posible perda experimentada nos elementos patrimoniais, naqueles supostos nos que o importe destas subvencións ou axudas sexa inferior ao das perdas ou diminucións de valor que, se é o caso, se producisen nos elementos patrimoniais, a diferenza negativa poderá consignarse na declaración como perda patrimonial.

Cando non existan perdas, só se excluirá de gravame o importe das axudas.

O seguinte cadro recolle o tratamento fiscal destas subvencións e axudas públicas en función do importe percibido e do resultado producido (ganancia ou perda patrimonial) nos elementos aos que a axuda ou subvención se refire.

Notas ao cadro:

(*) Determinado conforme ás regras xerais do IRPF para o cálculo do importe das ganancias e perdas patrimoniais, sen computar o importe da axuda ou subvención.(Volver)

(**) Este suposto pode darse naqueles casos nos que o valor de realización dos elementos patrimoniais danados ou destruídos sexa superior ao valor neto contable dos mesmos elementos.(Volver)

Signo da alteración patrimonial producida (*) Importe da subvención ou axuda percibidaRenda que debe incluírse na declaración
Perda Maior que a perda patrimonial Ningunha
Menor que a perda patrimonial Perda patrimonial (diferenza entre a subvención ou axuda percibida e a perda experimentada)
Ganancia (**) Calquera Só a ganancia patrimonial obtida

B. Subvencións forestais

Normativa:Disposición adicional cuarta Lei IRPF

Non se integrarán na base impoñible as subvencións concedidas aos que exploten terreos forestais xestionados de acordo con plans técnicos de xestión forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou plans de repoboación forestal aprobados pola Administración forestal competente, sempre que o período de produción medio, segundo a especie de que se trate, sexa igual ou superior a 20 anos.

C. Axudas económicas a deportistas de alto nivel

Normativa:Art.º 4 Regulamento IRPF

En virtude da súa exención que establece o artigo 7.m) da Lei do IRPF para estas axudas, non se incluirán entre os ingresos das actividades profesionais que, se é o caso, poidan desenvolver os que teñan recoñecida a condición de deportistas de alto nivel as axudas económicas de formación e tecnificación deportiva, co límite de 60.100 euros anuais.

A exención está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:

 • Que os seus beneficiarios teñan recoñecida a condición de deportistas de alto nivel, conforme ao previsto no Real Decreto 971/2007, do 13 de xullo, sobre deportistas de alto nivel e alto rendemento (BOE do 25).
 • Que sexan financiadas, directa ou indirectamente, polo Consello Superior de Deportes, pola Asociación de Deportes Olímpicos, polo Comité Olímpico Español ou polo Comité Paralímpico Español.