Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Subvencións correntes e de capital:distinción

As axudas públicas dan lugar a un distinto tratamento tributario segundo a cualificación que proceda outorgar a estas:Subvencións correntes e de capital.

Subvencións de capital

As subvencións de capital son aquelas que teñen como finalidade primordial a de favorecer a instalación ou inicio da actividade, así como a realización de investimentos en inmobilizado (edificios, maquinaria, instalacións, etc.), ou gastos de proxección plurianual e se imputan como ingreso na mesma medida en que se amorticen os investimentos ou os gastos realizados con cargo a estas.

Polo tanto, a subvención terá o carácter de subvención de capital sempre que teña como finalidade o financiamento de inmobilizado ou capital fixo do empresario ou profesional.Non obstante, se o seu obxecto é garantir, durante o inicio da actividade, uns ingresos mínimos ou compensar gastos do exercicio, deberá tratarse como unha subvención corrente.

Non obstante, naqueles casos en que os bens non sexan susceptibles de amortización, a subvención aplicarase como ingreso íntegro do exercicio en que se produza a alienación ou a baixa en inventario do activo financiado coa devandita subvención, aplicando a redución do 30 por 100 propia dos rendementos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.

Subvencións correntes

As subvencións correntes son aquelas que se conceden normalmente para garantir unha rendibilidade mínima ou compensar perdas ocasionadas na actividade e se computan na súa totalidade como un ingreso máis do período en que se devindican.É dicir, cando se recoñeza en firme a concesión da subvención e se cuantifique esta, con independencia do momento en que se perciba esta.

Non obstante o anterior, se o contribuínte tivese optado polo criterio de cobramentos e pagamentos, nos termos previstos no artigo 7.2 do Regulamento do IRPF, que establece a opción de utilizar o criterio de cobramentos e pagamentos para imputar temporalmente os ingresos e gastos derivados de rendementos de actividades económicas, a subvención deberá imputarse no período impositivo en que se produza o correspondente cobramento desta.