Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

6.Transmisión elementos patrimoniais que gozasen liberdade amortización:exceso amortización deducida respecto amortización deducible

Normativa:Disposición adicional trixésima Lei IRPF

Cando o exercicio 2020 se produza a transmisión de elementos patrimoniais que gozasen da liberdade amortización prevista na disposición adicional undécima do texto refundido da LIS, para o cálculo da ganancia ou perda patrimonial a que, se é o caso, poida dar lugar a transmisión o valor de adquisición non se minorará no importe das amortizacións fiscalmente deducidas que excedan das que tivesen sido fiscalmente deducibles de non se ter aplicado aquela.

O citado exceso terá, para o transmitente, a consideración de rendemento íntegro da actividade económica no período impositivo en que se efectúe a transmisión.