Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Introdución

Normativa: Arts. 28.1 e 30 Lei IRPF, 30 Regulamento; 12 a 16 LIS e 3 a 7 Regulamento IS

A determinación do rendemento neto das actividades económicas no método de estimación  directa realízase de acordo coas normas do Imposto sobre Sociedades (IS), sen prexuízo  das regras contidas para estes fins na propia Lei e Regulamento do IRPF.

En virtude desta remisión ao bloque normativo do Imposto sobre Sociedades, a determinación  do rendemento neto debe realizarse corrixindo, mediante a aplicación dos criterios  de cualificación, valoración e imputación establecida na citada normativa, o resultado contable  determinado de acordo coas disposicións do Código de Comercio e das súas normas  de desenvolvemento, especialmente, as contidas no Plan Xeral de Contabilidade. 

Non obstante, xa que no ámbito do IRPF a obriga de leva de contabilidade axustada  ao Código de Comercio e demais normas de desenvolvemento non afecta a todos os contribuíntes  titulares de actividades económicas, as correccións ou axustes de natureza fiscal deben practicarse  da seguinte forma:

  • Contribuíntes obrigados a levar contabilidade axustada ao Código de Comercio (titulares  de actividades empresariais de carácter mercantil cuxo rendemento neto se determine  na modalidade normal do método de estimación directa): deben aplicar as correccións e  axustes de natureza fiscal sobre os compoñentes do resultado contable, é dicir, sobre  os ingresos e sobre os gastos.
  • Contribuíntes que non estean obrigados á leva de contabilidade axustada ao Código  de Comercio (titulares de actividades empresariais de carácter non mercantil, profesionais,  artistas ou deportistas, sexa cal for o método de determinación dos seus rendementos netos  e titulares de actividades empresariais cuxo rendemento neto se determine na modalidade  simplificada do método de estimación directa): deben aplicar estes mesmos principios fiscais  ás anotacións rexistrais de ingresos e gastos que constan nos seus libros rexistro para  formular o rendemento neto da actividade.

En definitiva, a determinación do rendemento neto no método de estimación directa, en  calquera das súas modalidades, debe efectuarse a partir dos conceptos fiscais de ingresos  íntegros e gastos fiscalmente deducibles que figuran no modelo  de declaración.

Para iso, deberán aplicarse os criterios fiscais de imputación, cualificación e valoración que  a continuación detállanse en cada unha das partidas que teñen a consideración de ingresos  computables e gastos deducibles, así como os incentivos fiscais establecidos para as empresas de reducida dimensión.

Importante: para os efectos da declaración do rendemento neto no método de estimación  directa, considéranse actividades económicas independentes a totalidade das  realizadas polo contribuínte que pertenzan a cada un dos seguintes grupos:

  1. Actividades empresariais de carácter mercantil.
  2. Actividades agrícolas,  gandeiras, forestais e pesqueiras.
  3. Outras actividades empresariais de carácter non mercantil.
  4. Actividades profesionais de carácter artístico ou deportivo.
  5. Restantes actividades profesionais.