Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Introdución

Normativa: Arts.28.1 e 30 Lei IRPF, 30 Regulamento;12 a 16 LIS e 3 a 7 Regulamento IS

A determinación do rendemento neto das actividades económicas no método de estimación directa realízase de acordo coas normas do Imposto sobre Sociedades (IS), sen prexuízo das regras contidas a estes efectos na propia Lei e Regulamento do IRPF.

En virtude desta remisión ao bloque normativo do Imposto sobre Sociedades, a determinación do rendemento neto debe realizarse corrixindo, mediante a aplicación dos criterios de cualificación, valoración e imputación establecidos na citada normativa, o resultado contable determinado de acordo coas disposicións do Código de Comercio e das súas normas de desenvolvemento, especialmente, as contidas no Plan Xeral de Contabilidade. 

Non obstante, dado que no ámbito do IRPF a obriga de levanza de contabilidade axustada ao Código de Comercio e demais normas de desenvolvemento non afecta a todos os contribuíntes titulares de actividades económicas, as correccións ou axustes de natureza fiscal deben practicarse da seguinte forma:

  • Contribuíntes obrigados a levar contabilidade axustada ao Código de Comercio (titulares de actividades empresariais de carácter mercantil cuxo rendemento neto se determine na modalidade normal do método de estimación directa):deben aplicar as correccións e axustes de natureza fiscal sobre os compoñentes do resultado contable, é dicir, sobre os ingresos e sobre os gastos.
  • Contribuíntes que non estean obrigados á levanza de contabilidade axustada ao Código de Comercio (titulares de actividades empresariais de carácter non mercantil, profesionais, artistas ou deportistas, sexa cal sexa o método de determinación dos seus rendementos netos e titulares de actividades empresariais cuxo rendemento neto se determine na modalidade simplificada do método de estimación directa):deben aplicar estes mesmos principios fiscais ás anotacións rexistrais de ingresos e gastos que constan nos seus libros rexistro para formular o rendemento neto da actividade.

En definitiva, a determinación do rendemento neto no método de estimación directa, en calquera das súas modalidades, debe efectuarse a partir dos conceptos fiscais de ingresos íntegros e gastos fiscalmente deducibles que figuran no modelo de declaración.

Para iso, deberán aplicarse os criterios fiscais de imputación, cualificación e valoración que a continuación se detallan en cada unha das partidas que teñen a consideración de ingresos computables e gastos deducibles, así como os incentivos fiscais establecidos para as empresas de reducida dimensión.

Importante: para os efectos da declaración do rendemento neto no método de estimación directa, considéranse actividades económicas independentes a totalidade das realizadas polo contribuínte que pertenzan a cada un dos seguintes grupos:

  1. Actividades empresariais de carácter mercantil.
  2. Actividades agrícolas, gandeiras, forestais e pesqueiras.
  3. Outras actividades empresariais de carácter non mercantil.
  4. Actividades profesionais de carácter artístico ou deportivo.
  5. Restantes actividades profesionais.