Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Incentivos fiscais aplicables a empresas de reducida dimensión

Normativa: Arts. 101 a 104 e 106.6 LIS

  1. Cuestión previa: concepto de empresa de reducida dimensión
  2. Liberdade de amortización con creación de emprego
  3. Amortización acelerada de elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarias e do inmobilizado intanxible
  4. Perdas por deterioración de créditos por posibles insolvencias de debedores
  5. Réxime transitorio: Amortización de elementos patrimoniais obxecto de reinvestimento por empresas de reducida dimensión