Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Liberdade de amortización con creación de emprego

Normativa: Art.º 102 LIS

Requisitos

Poderán acollerse a este incentivo os titulares de actividades económicas cuxo rendemento neto se determine en estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades, e nos que concorran todos e cada un dos requisitos que a continuación se enumeran.

 1. Que a actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión no exercicio en que se realice o investimento.

  Para estes efectos, entenderase realizado o investimento cando os bens se poñan a disposición do titular da actividade.

 2. Que se trate de elementos novos do inmobilizado material e de investimentos inmobiliarios, afectos a actividades económicas, postos a disposición do contribuínte no período impositivo en que a actividade económica teña a consideración de empresa de reducida dimensión. 

  O investimento tamén poderá realizarse en elementos encargados en virtude dun contrato de execución de obra subscrito no período impositivo, sempre que a súa Posta á disposición sexa dentro dos 12 meses seguintes á súa conclusión.

  O investimento tamén poderá realizarse en elementos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios construídos pola propia empresa, sempre que a finalización da construción teña lugar dentro dos 12 meses seguintes ou no período impositivo en que a actividade económica teña a consideración de empresa de reducida dimensión.

  Se os elementos do inmobilizado material novos e os investimentos inmobiliarios se adquiren mediante un contrato de arrendamento financeiro, será necesario que se exercite a opción de compra.

 3. Que durante os 24 meses seguintes á data do inicio do período impositivo en que os bens adquiridos entren en funcionamento, o equipo medio total da empresa se incremente respecto do equipo medio dos 12 meses anteriores, e o devandito incremento se manteña durante un período adicional doutros 24 meses.

  Para o cálculo do equipo medio total da actividade económica e para a determinación do incremento tomarán as persoas empregadas nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación á xornada completa.Deben incluírse, pois, os traballadores con contrato indefinido, de duración limitada, temporais, de aprendizaxe, para a formación e a tempo parcial.

 4. Que a contía máxima do investimento que se amortice libremente non supere o importe resultante de multiplicar a cifra de 120.000 euros polo incremento do equipo medio total da actividade económica calculado con dous decimais.

  Cumpríndose todos e cada un dos anteriores requisitos, a liberdade de amortización poderá aplicarse dende a entrada en funcionamento dos elementos susceptibles de acollerse a esta. 

Incompatibilidade

Os traballadores contratados que dean dereito á dedución por creación de emprego para traballadores con discapacidade (artigo 38 da LIS) non se computarán para os efectos da liberdade de amortización con creación de emprego para empresas de reducida dimensión do artigo 102 da LIS.Tampouco se computarán os traballadores contratados que deran dereito a unha das deducións previstas no artigo 37 da LIS (deducións por creación de emprego).

Consecuencias do incumprimento da obriga de incrementar ou manter o equipo

No suposto de que con posterioridade á aplicación do beneficio fiscal se incumprise a obriga de incrementar ou manter o equipo, deberá ingresarse a cota íntegra que tiver correspondido á cantidade deducida en exceso, máis os xuros de mora correspondentes. O ingreso da citada cota e dos xuros de mora realizarase conxuntamente coa autoliquidación correspondente ao período impositivo no que se incumprise
unha ou outra obriga.

Importante: a liberdade de amortización para investimentos de escaso valor que o anterior texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedade regulaba no seu artigo 110 só para entidades de reducida dimensión foi substituído na actual LIS por un beneficio similar aplicable a todos os contribuíntes do citado imposto.