Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Amortización acelerada de elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios e do inmobilizado intanxible

Normativa: Art.º 103 LIS

Os titulares de actividades económicas, cuxo rendemento neto se determine mediante o método de estimación directa, en calquera das súas dúas modalidades, nas que concorran todos e cada un dos requisitos que a continuación se sinalan, poderán amortizar de forma acelerada, para efectos fiscais, os elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios e do inmobilizado intanxible, nos termos que a continuación se sinalan.

Requisitos

a) Que a actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión no exercicio no que se produza a Posta á disposición dos elementos a que se refire este beneficio fiscal.

b) Que se trate de elementos novos do inmobilizado material e de investimentos inmobiliarios, así como de elementos do inmobilizado intanxible, afectos a actividades económicas.

Se os elementos son encargados en virtude dun contrato de execución de obra subscrito no período impositivo, é necesario que a súa Posta á disposición sexa dentro dos 12 meses seguintes á súa conclusión.

O investimento tamén poderá realizarse en elementos do inmobilizado material, intanxible e dos investimentos inmobiliarios, construídos ou producidos pola propia empresa, sempre que a finalización da construción ou produción teña lugar no período impositivo en que a actividade económica teña a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión ou nos 12 meses seguintes á conclusión do período impositivo.

Amortización acelerada deducible

Elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios, así como os elementos do inmobilizado intanxible poderán aplicar a porcentaxe que resulte de multiplicar por 2 o coeficiente lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas. 

Téñase en conta ao respecto que a táboa de coeficientes de amortización aplicables na modalidade normal do método de estimación directa se recolle no artigo 12.1.a) do LIS.Na modalidade simplificada do citado método, a táboa de amortización aplicable contense na Orde de 27 de marzo de 1998 (BOE do 28).

Agora ben, dentro dos inmobilizados intanxibles aqueles cuxa vida útil non poida estimarse de xeito fiable, así como o fondo de comercio, poderán aplicar a porcentaxe do 150 por 100 ao importe que resulte deducible de aplicar para eles o establecido no artigo 12.2 do LIS.

O artigo 12.2 do LIS establece que os activos intanxibles cuxa vida útil non poida estimarse de xeito fiable, así como o fondo de comercio serán deducible co límite anual máximo da veinteava parte do seu importe (o 5 por 100). 

Sen prexuízo do anterior, para os elementos patrimoniais aos que sexa aplicable o réxime transitorio previsto na disposición transitoria décimo terceira do LIS, isto é, para aqueles que, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, estivésense a aplicar un coeficiente de amortización distinto ao que lles correspondese por aplicación da táboa de amortización prevista no artigo 12.1 do LIS, a nova vida útil do elemento debe determinarse en función do coeficiente lineal máximo previsto na táboa establecida no LIS, para, unha vez determinada, multiplicar por 2 o coeficiente polo que se haberá de amortizar durante os períodos impositivos que resten ata completar a súa nova vida útil, sobre o valor neto fiscal existente ao inicio do primeiro período impositivo que comece a partir de 1 de xaneiro de  2015.

Compatibilidade

Este réxime de amortización será compatible con calquera beneficio fiscal que puidese proceder por razón dos elementos patrimoniais suxeitos a esta.Ademais, este réxime é subsidiario do de liberdade de amortización con creación de emprego, polo que poderá aplicarse á parte de investimento en activos fixos materiais novos que exceda do límite máximo fixado para este último.

Exemplo:Amortización acelerada de elementos novos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios e do inmobilizado intanxible

Don A.S.T. é titular dunha actividade económica dedicada á fabricación de artigos de ferraxaría e de forxa artística cuxo rendemento neto se determina polo método de estimación directa, modalidade normal.

No exercicio 2019 o importe neto da cifra de negocio da actividade ascendeu a 2.800.000 euros.

No mes de xullo de 2020 adquiriu para a súa actividade unha máquina nova de dobrar e curvar chapa e barras cuxo prezo de adquisición, incluídos os gastos accesorios, ascendeu a 36.000 euros.

A citada máquina foi Posta á disposición de don A.S.T. no mes de novembro de 2020 e entrou en funcionamento o día 1 de decembro de 2020.

Determinar a amortización acelerada deducible correspondente á devandita máquina durante o exercicio 2020.

Solución:

Ao ter a actividade económica no exercicio 2020 a consideración de empresa de reducida dimensión e ser este exercicio no que se entende realizado o investimento, ao poñerse a disposición de titular a citada máquina, poderá practicarse no devandito exercicio a amortización acelerada.

O cálculo da devandita amortización efectúase da seguinte forma:

  • Coeficiente lineal máximo de amortización segundo táboas:12 por 100
  • Coeficiente de amortización acelerada:(12 x 2) =24 por 100
  • Importe da amortización acelerada:(24% s/36.000) x 1/12 =720 euros