Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible

Normativa: Art. 103 LIS

Els titulars d'activitats econòmiques, el rendiment net de les quals es determine mitjançant el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seues dues modalitats, en les quals es presenten tots i cada un dels requisits que a continuació s'assenyalen, podran amortitzar de forma accelerada, a efectes fiscals, els elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible, en els termes que a continuació s'assenyalen.

Requisits

a) Que l'activitat econòmica tinga la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió a l'exercici en el qual es produïsca la posada a disposició dels elements a què es referix este benefici fiscal.

b) Que es tracte d'elements nous de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries, així com d'elements de l'immobilitzat intangible, afectes a activitats econòmiques.

Si els elements són encarregats en virtut d'un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu, és necessari que la seua posada a disposició siga dins dels 12 mesos següents a la seua conclusió.

La inversió també podrà realitzar-se en elements de l'immobilitzat material, intangible i de les inversions immobiliàries, construïts o produïts per la mateixa empresa, sempre que l'acabament de la construcció o producció tinga lloc en el període impositiu en què l'activitat econòmica tinga la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió o en els 12 mesos següents a la conclusió del període impositiu.

Amortització accelerada deduïble

Elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, així com els elements de l'immobilitzat intangible podran aplicar el percentatge que resulte de multiplicar per 2 el coeficient lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades. 

Tinga's en compte sobre això que la taula de coeficients d'amortització aplicables en la modalitat normal del mètode d'estimació directa es recull en el article 12.1.a) del LIS.En la modalitat simplificada de l'esmentat mètode, la taula d'amortització aplicable es conté en la Ordre de 27 de març de 1998 (BOE del 28).

Ara bé, dins dels immobilitzats intangibles aquells la vida útil dels quals no puga estimar-se de manera fiable, així com el fons de comerç, podran aplicar el percentatge del 150 per 100 a l'import que resulte deduïble d'aplicar per a ells l'establit a l'article 12.2 del LIS.

L'article 12.2 del LIS establix que els actius intangibles la vida útil dels quals no puga estimar-se de manera fiable, així com el fons de comerç seran deduïble amb el límit anual màxim de la veinteava part del seu import (el 5 per 100). 

Sense perjudici de l'anterior, per als elements patrimonials a què siga aplicable el règim transitori previst en la disposició transitòria tretzena del LIS, açò és, per a aquells que, en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, s'estigueren aplicant un coeficient d'amortització diferent a què els corresponguera per aplicació de la taula d'amortització prevista a l'article 12.1 del LIS, la nova vida útil de l'element s'ha de determinar en funció del coeficient lineal màxim previst a la taula establida en el LIS, per a, una vegada determinada, multiplicar per 2 el coeficient pel qual s'haurà d'amortitzar durant els períodes impositius que resten fins a completar la seua nova vida útil, sobre el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comence a partir d'1 de gener de  2015.

Compatibilitat

Este règim d'amortització serà compatible amb qualsevol benefici fiscal que poguera ser procedent per raó dels elements patrimonials subjectes a la mateixa.A més, este règim és subsidiari del de llibertat d'amortització amb creació d'ocupació, per la qual cosa podrà aplicar-se a la part d'inversió en actius fixos materials nous que excedisca del límit màxim fixat per a este últim.

Exemple:Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible

Senyor A.S.T. és titular d'una activitat econòmica dedicada a la fabricació d'articles de manyeria i de forja artística el rendiment net de la qual es determina pel mètode d'estimació directa, modalitat normal.

A l'exercici 2019 l'import net de la xifra de negoci de l'activitat va ascendir a 2.800.000 euros.

El mes de juliol de 2020 va adquirir per a la seua activitat una màquina nova de doblar i corbar xapa i barres el preu d'adquisició del qual, incloses les despeses accessòries, va ascendir a 36.000 euros.

L'esmentada màquina va ser posada a disposició del senyor A.S.T. el mes de novembre de 2020 i va entrar en funcionament el dia 1 de desembre de 2020.

Determinar l'amortització accelerada deduïble corresponent a l'esmentada màquina durant l'exercici 2020.

Solució:

En tindre l'activitat econòmica a l'exercici 2020 la consideració d'empresa de reduïda dimensió i ser este exercici en el qual s'entén realitzada la inversió, en posar-se a disposició del titular l'esmentada màquina, podrà practicar-se a l'esmentat exercici l'amortització accelerada.

El càlcul de l'esmentada amortització s'efectua de la següent forma:

  • Coeficient lineal màxim d'amortització segons taules:12 per 100
  • Coeficient d'amortització accelerada:(12 x 2) = 24 per 100
  • Import de l'amortització accelerada:(24% s/36.000) x 1/12 = 720 euros