Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Incentius fiscals aplicables a empreses de reduïda dimensió

Normativa:Arts.101 a 104 i 106.6 LIS

  1. Qüestió prèvia:concepte d'empresa de reduïda dimensió
  2. Llibertat d'amortització amb creació d'ocupació
  3. Amortització accelerada d'elements nous de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries i de l'immobilitzat intangible
  4. Pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors
  5. Règim transitori:Amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per empreses de reduïda dimensió