Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Llibertat d'amortització amb creació de llocs de treball

Normativa: Art. 102 LIS

Requisits

Podran acollir-se a este incentiu els titulars d'activitats econòmiques el rendiment net de la qual  es determine en estimació directa, en qualsevol de les seues dos modalitats, i en les que  concórreguen tots i cadascun dels requisits que a continuació s'enumeren.

 1. Que l'activitat econòmica tinga la consideració fiscal de petita empresa  en l'exercici en què es realitze la inversió.

  A estos efectes, s'entendrà realitzada la inversió quan els béns es posen a disposició del  titular de l'activitat.

 2. Que es tracti d'elements nous de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries,  afectes a activitats econòmiques, llocs a disposició del contribuent durant el  període impositiu en què l'activitat econòmica tinga la consideració de petita empresa  . 

  La inversió també podrà realitzar-se en elements encarregats en virtut d'un contracte d'execució  d'obra subscrit durant el període impositiu, sempre que seu posada a disposició siga dins dels  12 mesos següents a la seua conclusió.

  La inversió també podrà realitzar-se en elements de l'immobilitzat material i de les inversions  immobiliàries construïts per la pròpia empresa, sempre que la finalització de la construcció  tinga lloc dins dels 12 mesos següents o durant el període impositiu en què l'activitat  econòmica tinga la consideració de petita empresa.

  Si els elements de l'immobilitzat material nous i les inversions immobiliàries s'adquirixen  mitjançant un contracte d'arrendament financer, serà necessari que s'exercite l'opció de  compra.

 3. Que durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entren en funcionament, la plantilla mig total  de l'empresa s'incremente respecte de la plantilla mitja dels 12 mesos anteriors,  i este incremente es mantinga durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

  Per al càlcul de la plantilla mig total de l'activitat econòmica i per a la determinació  de l'increment es prendran les persones empleades en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa. Han d' incloure's, doncs, els treballadors amb contracte indefinit, de durada limitada, temporals, d' aprenentatge, per a la formació i a temps parcial.

 4. Que la quantia màxima de la inversió que s'amortitze lliurement no supere l'import  resultant de multiplicar la xifra de 120.000 euros per l'increment de la plantilla mig  total de l'activitat econòmica calculat amb dos decimals.

  Complint-se tots i cadascun dels anteriors requisits, la llibertat d'amortització podrà  aplicar-se des de l'entrada en funcionament dels elements susceptibles d'acollir-se a la  mateixa.

Incompatibilitat

Els treballadors contractats que donen dret a la deducció per creació de llocs de treball per a  treballadors amb discapacitat (article 38 de la LIS ) no es computaran a l'efecte de la llibertat  d'amortització amb creació de llocs de treball per a petites empreses de l'article 102  de la LIS. Tampoc es computaran els treballadors contractats que donaren dret a una de les  deduccions previstes en l'article 37 de la LIS (deduccions per creació de llocs de treball).

Conseqüències de l'incompliment de l'obligació d'incrementar o mantindre la plantilla

En el cas que amb posterioritat a l'aplicació del benefici fiscal s'incomplira l' obligació d'incrementar o mantindre la plantilla, haurà d'ingressar-se la quota íntegra que haguera correspost  a la quantitat deduïda en excés, més els interessos de demora corresponents. L'ingrés de la citada quota i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament  amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en el que s'haja incomplit
una o una altra obligació.

Important: la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior  text refós de la Llei de l'impost sobre Societat regulava en el seu article 110  només per a entitats de reduïda dimensió ha sigut substituït en l'actual  LIS per un benefici  similar aplicable a tots els contribuents del citat impost.