Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Llibertat d'amortització amb creació d'ocupació

Normativa: Art. 102 LIS

Requisits

Podran acollir-se a este incentiu els titulars d'activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determine en estimació directa, en qualsevol de les seues dues modalitats, i en les quals es presenten tots i cada un dels requisits que a continuació s'enumeren.

 1. Que l'activitat econòmica tinga la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió a l'exercici en què es realitze la inversió.

  A estos efectes, s'entendrà realitzada la inversió quan els béns es posen a disposició del titular de l'activitat.

 2. Que es tracte d'elements nous de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, posats a disposició del contribuent en el període impositiu en què l'activitat econòmica tinga la consideració d'empresa de reduïda dimensió. 

  La inversió també podrà realitzar-se en elements encarregats en virtut d'un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu, sempre que la seua posada a disposició siga dins dels 12 mesos següents a la seua conclusió.

  La inversió també podrà realitzar-se en elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries construïts per la mateixa empresa, sempre que l'acabament de la construcció tinga lloc dins dels 12 mesos següents o en el període impositiu en què l'activitat econòmica tinga la consideració d'empresa de reduïda dimensió.

  Si els elements de l'immobilitzat material nous i les inversions immobiliàries s'adquirixen mitjançant un contracte d'arrendament financer, serà necessari que s'exercite l'opció de compra.

 3. Que durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entren en funcionament, la plantilla mitjana total de l'empresa s'incremente respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i l'esmentat increment es mantinga durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

  Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'activitat econòmica i per a la determinació de l'increment prendran les persones ocupades en els termes que dispose la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.S'han d'incloure, doncs, els treballadors amb contracte indefinit, de durada limitada, temporals, d'aprenentatge, per a la formació i a temps parcial.

 4. Que la quantia màxima de la inversió que s'amortitze lliurement no supere l'import resultant de multiplicar la xifra de 120.000 euros per l'increment de la plantilla mitjana total de l'activitat econòmica calculat amb dos decimals.

  Complint-se tots i cada un dels anteriors requisits, la llibertat d'amortització podrà aplicar-se des de l'entrada en funcionament dels elements susceptibles d'acollir-se a la mateixa.

Incompatibilitat

Els treballadors contractats que donen dret a la deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat (article 38 de la LIS) no es computaran a efectes de la llibertat d'amortització amb creació d'ocupació per a empreses de reduïda dimensió de l'article 102 de la LIS.Tampoc no es computaran els treballadors contractats que donaren dret a una de les deduccions previstes a l'article 37 de la LIS (deduccions per creació d'ocupació).

Conseqüències de l'incompliment de l'obligació d'incrementar o mantindre la plantilla

En el supòsit de què posteriorment a l'aplicació del benefici fiscal s'incomplira l'obligació d'incrementar o mantindre la plantilla, s'haurà d'ingressar la quota íntegra que haguera correspost a la quantitat deduïda en excés, més els interessos de demora corresponents. L'ingrés de l'esmentada quota i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què s'haja incomplit
una o una altra obligació.

Important: la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior text refós de la Llei de l'Impost sobre Societat regulava al seu article 110 només per a entitats de reduïda dimensió ha sigut substituït en l'actual LIS per un benefici similar aplicable a tots els contribuents de l'esmentat impost.