Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qüestió prèvia: concepte de petita empresa

Normativa: Art. 101 LIS

En general

A l'efecte de l'aplicació dels beneficis fiscals que es comenten en present epígraf, es consideren petites empreses en l'exercici 2020 aquelles en les que l'import net del volum de negoci  durant el període impositiu immediatament anterior (exercici 2019) haja sigut inferior a 10 milions d'euros, sigui quin sigui import net del volum de negoci en el propi exercici.

Regles especials

 • Quan l'empresa fora de nova creació, l'import net del volum de negoci es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat, elevant-se esta xifra proporcionalment a l'any si el temps d'exercici haguera sigut inferior a 12 mesos.
 • Si el període impositiu immediatament anterior haguera tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà proporcionalment a l'any.
 • Grup societats: en el cas que una persona física, per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentesc en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins el segon grau inclusivament, es trobe amb relació a les entitats de les que siguen socis en algun dels casos a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència de les entitats i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt de les entitats o empreses pertanyents a este grup tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen per aplicació de la normativa comptable.
 • En el cas que una mateixa persona física desenvolupe diverses activitats econòmiques, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt de totes les realitzades.
 • Entitats en règim d'atribució de rendes: l'import net del volum de negoci es determinarà tenint en compte exclusivament el conjunt de les activitats econòmiques exercides per estes entitats.

Àmbit temporal d'aplicació dels incentius fiscals quan la petita empresa supere els 10 milions d'euros de volum de negoci

Les petites empreses que en un període impositiu assolisquen o superen el volum de negoci de 10 milions d'euros podran, no obstant això, seguir aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagen complit les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió tant durant aquell període (en el que abast o supereu el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Esta mesura també s'aplica al supòsit en què este límit se sobrepasse a conseqüència d'una reestructuració empresarial acollida al règim fiscal establit en el capítol VII del títol VII de la LIS, sempre que les entitats intervinents que hagen realitzat tal operació complisquen les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió tant durant el període impositiu en què es realitze l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Exemples

 1. La senyora V.G.C. és titular des de 1996 d'una empresa import net del qual del volum de negoci ha sigut:
  • Exercici 2017: 3.700.000 euros.
  • Exercicis 2018 i 2019: 8.300.000 euros.
  • Exercici 2020: 10.045.000 euros
 2. El senyor J.L.T. és titular d'una empresa de la qual xifra neta de negocis el 2019 va anar de 10.100.000 euros.
 3. El senyor S.M.G. és titular des de l'1 de juliol de 2019 d'una empresa de la qual xifra neta de negocis fins 31 de desembre d'este any va anar de 4.600.000 euros.
 4. La senyora A.B.M. és titular des del 30 de setembre de 2020 d'una empresa de la qual xifra neta de negocis fins 31 de desembre d'este any va anar de 60.000 euros.

Determinar les empreses que en l'exercici 2020 tenen la consideració de petita empresa

Solucions:

 1. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici 2020, doncs l'import net del seu volum de negoci l'any 2019 és inferior a 10 milions d'euros. A més, encara que en l'exercici 2020 s'hagen superat els 10 milions d'euros de volum de negoci podrà seguir aplicant els beneficis fiscals d'este règim especial en els exercicis 2021, 2022 i 2023, atès que tant en l'exercici 2020, com en els dos anteriors, 2019 i 2018, complia els límits d'import net de volum de negoci per a ser considerades com de reduïda dimensió (inferior a 10 milions d'euros el 2019, 2018 i 2017).
 2. L'empresa descrita no és de reduïda dimensió en l'exercici 2020, siga quin siga l'import net del seu volum de negoci en este exercici.
 3. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici 2020, ja que l'import net del seu volum de negoci en l'exercici 2019 elevat a l'any va anar de 9.200.000 euros, pel que no supera la xifra establida de 10 milions d'euros.
 4. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici 2020. Així mateix, ha de notar-se que esta qualificació fiscal també serà aplicable en l'exercici 2021, perquè a l'elevar a l'any l'import net del volum de negoci la quantitat resultant (240.000 euros) no supera la quantitat màxima fixada de 10 milions d'euros.

Atenció: la determinació de  l' import net del volum de negoci s'efectua d'acord amb el comentat respecte d'això en este mateix Capítol.