Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Qüestió prèvia:concepte d'empresa de reduïda dimensió

Normativa:Art. 101 LIS

En general

Als efectes de l'aplicació dels beneficis fiscals que es comenten en el present epígraf, es consideren empreses de reduïda dimensió a l'exercici 2020 aquelles en les quals el import net de la xifra de negocis en el període impositiu immediat anterior (exercici 2019) haja sigut inferior a 10 milions d'euros, qualsevol que siga l'import net de la xifra de negocis al mateix exercici.

Regles especials

 • Quan l'empresa anara de nova creació, l'import net de la xifra de negocis es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupe efectivament l'activitat, elevant-se l'esmentada xifra proporcionalment a l'any si el temps d'exercici haguera sigut inferior a 12 mesos.
 • Si el període impositiu immediat anterior haguera tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'haguera desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà proporcionalment a l'any.
 • Grup societats:en el supòsit de què una persona física, per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentiu en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es trobe amb relació a les entitats de les quals siguen socis en algun dels casos a què es referix l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència de les entitats i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt de les entitats o empreses pertanyents a l'esmentat grup tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguen per aplicació de la normativa comptable.
 • En el supòsit que una mateixa persona física desenvolupe diverses activitats econòmiques, l'import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt de totes les realitzades.
 • Entitats en règim d'atribució de rendes:l'import net de la xifra de negocis es determinarà tenint en compte exclusivament el conjunt de les activitats econòmiques exercides per les esmentades entitats.

Àmbit temporal d'aplicació dels incentius fiscals quan l'empresa de reduïda dimensió supere els 10 milions d'euros de xifra de negocis

Les empreses de reduïda dimensió que en un període impositiu assolisquen o superen la xifra de negocis de 10 milions d'euros podran, no obstant això, continuar aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagen complit les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió tant en aquell període (en el qual assolisca o supere el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Esta mesura també s'aplica al supòsit en què l'esmentat límit se sobrepasse de resultes d'una reestructuració empresarial acollida al règim fiscal establit al capítol VII del títol VII de la LIS, sempre que les entitats intervinents que hagen realitzat tal operació complisquen les condicions per a ser considerades com de reduïda dimensió tant en el període impositiu en què es realitze l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a este últim.

Exemples

 1. Senyora V.G.C. és titular des de 1996 d'una empresa l'import net de la xifra de negocis de la qual ha sigut:
  • Exercici 2017:3.700.000 euros.
  • Exercicis 2018 i 2019:8.300.000 euros.
  • Exercici 2020:10.045.000 euros
 2. Senyor J.L.T. és titular d'una empresa la xifra neta de la qual de negocis el 2019 va ser de 10.100.000 euros.
 3. Senyor S.M.G. és titular des de l'1 de juliol de 2019 d'una empresa la xifra neta de la qual de negocis fins a 31 de desembre de l'esmentat any va ser de 4.600.000 euros.
 4. Senyora A.B.M. és titular des del 30 de setembre de 2020 d'una empresa la xifra neta de la qual de negocis fins a 31 de desembre de l'esmentat any va ser de 60.000 euros.

Determinar les empreses que a l'exercici 2020 tenen la consideració d'empresa de reduïda dimensió

Solucions:

 1. L'empresa descrita és de reduïda dimensió a l'exercici 2020, ja que l'import net de la seua xifra de negocis l'any 2019 és inferior a 10 milions d'euros.A més, encara que a l'exercici 2020 s'hagen superat els 10 milions d'euros de xifra de negocis podrà continuar aplicant els beneficis fiscals d'este règim especial als exercicis 2021, 2022 i 2023, ja que tant a l'exercici 2020, com en els dos anteriors, 2019 i 2018, complia els límits d'import net de xifra de negocis per a ser considerades com de reduïda dimensió (inferior a 10 milions d'euros el 2019, 2018 i 2017).
 2. L'empresa descrita no és de reduïda dimensió a l'exercici 2020, siga quin siga l'import net de la seua xifra de negocis en este exercici.
 3. L'empresa descrita és de reduïda dimensió a l'exercici 2020, ja que l'import net de la seua xifra de negocis a l'exercici 2019 elevat a l'any va ser de 9.200.000 euros, per la qual cosa no supera la xifra establida de 10 milions d'euros.
 4. L'empresa descrita és de reduïda dimensió a l'exercici 2020.Així mateix, s'ha de notar que esta qualificació fiscal també serà aplicable a l'exercici 2021, perquè en elevar a l'any l'import net de la xifra de negocis la quantitat resultant (240.000 euros) no supera la quantitat màxima fixada de 10 milions d'euros.

Atenció: la determinació del import net de la xifra de negocis s'efectua d'acord amb el comentat sobre això en este mateix Capítol.