Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada

Normativa: Art. 28 Reglament IRPF

Requisits

La modalitat simplificada del mètode d'estimació directa té caràcter voluntari, per la qual cosa el contribuent pot renunciar a la seua aplicació.En absència de renúncia, esta modalitat s'ha d'aplicar a l'exercici 2020 per a la determinació del rendiment net de totes les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent, sempre que:

a. No determine el rendiment net de totes les seues activitats pel mètode d'estimació objectiva.

A estos efectes assenyalar que les activitats econòmiques susceptibles d'acollir-se al mètode d'estimació objectiva i els requisits per a la seua inclusió poden consultar-se en els Capítols 8 y 9.

b. L'import net de la xifra de negocis de l'any anterior, corresponent al conjunt de les activitats desenvolupades pel contribuent, no supere els 600.000 euros anuals.

Quan l'any immediat anterior s'haguera iniciat l'activitat, l'import net de la xifra de negocis s'elevarà a l'any, a estos únics efectes.

Quan l'any immediat anterior no s'haguera exercit cap activitat, es determinarà el rendiment per esta modalitat, tret que es renuncie a la mateixa en els termes que més endavant es comenten.

c. Cap activitat desenvolupada pel contribuent es trobe en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.

Important: a excepció de les activitats incloses en el mètode d'estimació objectiva, en el primer any d'exercici de l'activitat, el rendiment net es determinarà per esta modalitat, tret de renúncia expressa a la mateixa, siga quin siga l'import net de la xifra de negocis resultant al final de l'exercici.

Determinació de l'import net de la xifra de negocis

D'acord amb la normativa, l'import net de la xifra de negocis està constituït per la diferència entre les següents partides positives i negatives:

. Partides positives

  • L'import de la venda de productes i de la prestació de servicis o altres ingressos derivats de l'activitat ordinària de l'empresa, entenent com a tal l'activitat que l'empresa realitza regularment i per la qual obté els seus ingressos de caràcter periòdic.
  • El preu d'adquisició o cost de producció dels béns o servicis entregats a canvi d'actius no monetaris o com a contraprestació de servicis que representen despeses per a l'empresa.
  • L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empresa individualitzadament en funció i formant part del preu de les unitats de producte venudes o pel nivell dels servicis prestats. 

    L'import de les restants subvencions no s'haurà d'incloure a estos efectes.

.Partides negatives

  • Les devolucions de vendes.
  • Els "ràpels" sobre vendes o prestacions de servicis, així com els descomptes comercials efectuats sobre els ingressos computats.
  • El IVA i altres impostos directament relacionats amb la xifra de negocis que hagen de ser objecte de repercussió, si hagueren sigut computats dins de l'import de les vendes o de la prestació de servicis i hagen de ser objecte de repercussió.

Vegeu l'article 35.2 del Codi de Comerç;la Norma d'elaboració dels comptes anuals 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), així com la Resolució, de 16 de maig de 1991 (BOE de 18 de gener de 1992), de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).