Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada

Normativa: Art. 28 Reglament IRPF

Requisits

La modalitat simplificada del mètode d'estimació directa té caràcter voluntari, pel que  el contribuent pot renunciar a la seua aplicació. En absència de renuncia, esta modalitat  ha d'aplicar-se en l'exercici 2020 per a la determinació del rendiment net de totes les  activitats econòmiques exercides pel contribuent, sempre que:

a. No determine el rendiment net de totes les seues activitats pel mètode d'estimació  objectiva.

A estos efectes assenyalar que les activitats econòmiques susceptibles d'acollir-se al mètode d'estimació objectiva i els requisits per a la seua inclusió poden consultar-se en els  Capítols 8  i 9.

b. L'import net del volum de negoci de l'any anterior, corresponent al conjunt de  les activitats desenvolupades pel contribuent, no supere els 600.000 euros anuals.

Quan l'any immediatament anterior s'haguera iniciat l'activitat, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any, a estos únics efectes.

Quan l'any immediatament anterior no s'haguera exercit activitat alguna, es determinarà el rendiment per esta modalitat, fora que es renuncie a la mateixa en els termes que més  avance es comenten.

c. Ninguna activitat desenvolupada pel contribuent es trobe en la modalitat  normal del mètode d'estimació directa.

Important: a excepció de les activitats incloses en el mètode d'estimació  objectiva, durant el primer any d'exercici de l'activitat, el rendiment net es determinarà per esta modalitat, excepte renuncia expressa a la mateixa, siga quin siga l'import net del  volum de negoci resultant al final de l'exercici.

Determinació de l'import net del volum de negoci

D'acord amb la normativa, l'import net del volum de negoci està constituït  per la diferència entre les següents partides positives i negatives:

• Partides positives

  • L'import de la venda de productes i de la prestació de servicis o altres ingressos derivats  de l'activitat ordinària de l'empresa, entenent com a tal l'activitat que l'empresa  realitza regularment i per la qual obté els seus ingressos de caràcter periòdic.
  • El preu d'adquisició o cost de producció dels béns o servicis lliurats a canvi d' actius no monetaris o com a contraprestació de servicis que representen despeses per a  l'empresa.
  • L'import de les subvencions que es concedisquen a l'empresa individualitzadament en funció  i formant part del preu de les unitats de producte venudes o pel nivell dels  servicis prestats.

    L'import dels restants subvencions no haurà d'incloure's a estos efectes.

•Partidas negatives

  • Les devolucions de vendes.
  • Els "rappels" sobre vendes o prestacions de servicis, així com els descomptes comercials  efectuats sobre els ingressos computats.
  • L'IVA i altres impostos directament relacionats amb el volum de negoci que hagen de ser  objecte de repercussió, si hagueren sigut computats dins de l'import de les vendes o de la  prestació de servicis i hagen de ser objecte de repercussió.

Vegeu l'article 35.2 del Codi de Comerç; la Norma d'elaboració dels comptes anuals 11a del Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), així com la Resolució, de 16 de maig de 1991 (BOE de 18 de gener de 1992), de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC).