Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Règim transitori: Amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per petites empreses

Normativa: Disposició transitòria vint-i-vuitena  LIS

Els titulars d'activitats econòmiques que determinen el rendiment net pel mètode  d'estimació directa i estigueren aplicant amb anterioritat a 1 de gener de 2015 l'amortització  d'elements patrimonials objecte de reinversió que regulava per a les petites empreses  l'article 113 del text refós de la LIS , aprovat pel Reial decret legislatiu  4/2004, de 5 de març, podran continuar la seua aplicació, amb els requisits i condicions  establits en aquell article. 

A estos efectes, el citat article permetia amortitzar els elements de l'immobilitzat material  i de les inversions immobiliàries afectes a l'explotació econòmica en els que s'haguera  materialitzat la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements  de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries també afectes, en funció del   coeficient que resulte de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim  previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

Els requisits que s'exigien en l'article 113 del text refós de la LIS per a aplicar este  incentiu eren els següents:

  1. Que en l'exercici en el que es transmetia l'element de l'immobilitzat material i de les  inversions immobiliàries, l'empresari o professional anara titular d'una petita empresa  .
  2. Que l'element transmés l'anara a títol onerós, no sent aplicable este benefici  a les transmissions lucratives.
  3. Que la inversió es realitzés en el termini comprés entre l'any anterior a la data d' entrega o posada a disposició de l'element transmés i els tres anys posteriors.

    La reinversió s'entenia efectuada en la data en què es produïa la posada a disposició dels  elements patrimonials en què es va materialitzar l'import obtingut en la transmissió.

  4. Que es reinvertira l'import total obtingut en la transmissió. Quan l'import invertit  anara inferior o superior a l'obtingut en la transmissió, l'amortització accelerada s'aplicava  només sobre l'import d'esta transmissió que va anar objecte de reinversió.

Atenció: tinga's en compte la particularitat que l'article 106 de la LIS establix  per a les entitats de reduïda dimensió en els contractes d'arrendament financer  que es comenta en  l'apartat  destinat a  arrendaments i cànons  dins de "Despeses fiscalment deduïbles" d'este Capítol.