Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors

Normativa: Art. 104 LIS

Requisits

A més de les pèrdues individualitzades  per deteriorament dels crèdits per insolvències de  deutors a què es referix l'article 13.1 de la LIS, els titulars d'activitats econòmiques  el rendiment net de la qual es determine en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seues  dos modalitats, podran deduir la pèrdua per deteriorament sobre el saldo de deutors no afectats  per la provisió individualitzada d'acord amb els següents requisits:

 1. Que l'activitat econòmica tinga la consideració fiscal de petita empresa  en l'exercici en el que es deduïx la pèrdua.
 2. Que la pèrdua per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors no  supere el límit de l'1 per 100 sobre els existents a la conclusió del període impositiu.

A estos efectes, no s'inclouran els següents deutors:

 1. Els deutors sobre els quals s'haguera reconegut de manera individualitzada la pèrdua per  deteriorament dels crèdits per insolvències establida en l'article 13.1 de la LIS.
 2. Els deutors pèrdues de les quals per deteriorament no tinguen el caràcter de deduïbles segons el que disposa l'article  13.1 de la LIS. De conformitat amb el citat article, en el supòsit d'entitats de reduïda dimensió no resulten  deduïbles les següents pèrdues per deteriorament de crèdits:

  • Els corresponents a crèdits carregats per entitats de dret públic, excepte que  siguen objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seua existència o  quantia.
  • Els corresponents a crèdits carregats per persones o entitats vinculades, fora que  estiguen en situació de concurs i s'haja produït l'obertura de la fase de liquidació  pel jutge, en els termes establits en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020,  en el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

   Pot consultar-se, amb efectes merament informatius, la taula de correspondències dels preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb els del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, en virtut de la disposició addicional tercera del mateix, a través de la pàgina web dels Ministeris de Justícia i d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Atenció: tinga's en compte que l'article 14 del Reial decret-llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23) reduïx de sis a tres mesos el termini que ha de transcórrer des del  venciment de l'obligació, per poder deduir  en els  anys 2020 i  2021  les pèrdues individuals per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors a què es referix l'article 13.1 de la LIS.

Supòsit especial: pèrdua de la consideració de petita empresa

Durant els períodes en què l'activitat econòmica deixara de complir les condicions per a ser  considerada petita empresa, les pèrdues per deteriorament dels crèdits per  possibles insolvències de deutors no seran deduïbles fiscalment fins que no superen l' import de la pèrdua global dotada durant els períodes en els que l'activitat econòmica va tindre  esta consideració.

Important: tinga's en compte que les petites empreses que en un període  impositiu assolisquen o superen el volum de negoci de 10 milions d'euros podran  seguir aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes  impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagen complit les condicions  per a ser considerades com de reduïda dimensió tant en aquell període (en el que  abast o supereu el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius  anteriors a este últim.