Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

8.Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors

Concepte de pèrdues per deteriorament

El deteriorament és l'expressió comptable de la pèrdua estimada de valor d'un actiu, diferent, per al cas dels elements amortitzables, a la seua depreciació sistemàtica pel funcionament, ús, obsolescència o gaudi (açò és, de la despesa per amortització).

Des del punt de vista comptable un actiu es considera deteriorat quan el seu valor comptable és superior al seu import recuperable, circumstància que obliga a reconéixer una pèrdua per deteriorament en el compte de pèrdues i guanys i la corresponent correcció valorativa.

Vegeu la Resolució de 18 de setembre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius (BOE del 25).

Ara bé, a efectes fiscals la regla general és la no deducibilidad de pèrdues per deteriorament amb una excepció: les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors

Normativa:Arts.13.1 LIS i 14 reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23).

Seran deduïble el 2020 les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències dels deutors, quan en el moment de la meritació del IRPF (normalment, el 31 de desembre) es presente alguna de les següents circumstàncies:

  1. Que haja transcorregut el termini de tres mesos, quan es tracte de contribuents del IRPF que tinguen la consideració d'empreses de reduïda dimensió i de sis mesos, en un altre cas, des del venciment de l'obligació.

    Novetat 2020 i 2021: es reduïx de 6 a 3 mesos el termini que ha d'haver transcorregut des del venciment de l'obligació per a poder deduir, als exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors, quan es tracte de contribuents de l'IRPF que tinguen la consideració d'empreses de reduïda dimensió (art. 14 reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre).

  2. Que el deutor estiga declarat en situació de concurs.
  3. Que el deutor estiga processat pel delicte d'alçament de béns.
  4. Que les obligacions hagen sigut reclamades judicialment o siguen objecte d'un litigi judicial o procediment arbitral de la solució del qual depenga el seu cobrament.

No seran deduïbles les següents pèrdues per deteriorament de crèdits:

  1. Les corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que siguen objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seua existència o quantia.
  2. Les corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, tret que estiguen en situació de concurs i s'haja produït l'obertura de la fase de liquidació pel jutge, en els termes establits en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020, al Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.
  3. Les corresponents a estimacions globals del risc d'insolvències de clients i deutors.

Nota: vegeu sobre això la Resolució de 18 de setembre de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es dicten normes de registre i valoració i informació a incloure en la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius (BOE del 25).

Important: els titulars d'empreses de reduïda dimensió podran, a més, deduir la pèrdua per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors fins al límit de l'1 per 100 sobre els deutors existents a la conclusió del període impositiu, exceptuats aquells sobre els quals s'haguera reconegut de forma individualitzada la pèrdua per insolvències i aquells respecte dels quals les pèrdues per deteriorament no tinguen el caràcter de deduïbles.La determinació de l'import deduïble corresponent a estes pèrdues per deteriorament para titulars d'empreses de reduïda dimensió es comenta en este mateix Capítol.

Règim transitori per a la reversió del deteriorament de valor de determinats elements patrimonials

Normativa:Disposició transitòria quinzena LIS.

La reversió de les pèrdues per deteriorament de l'immobilitzat material i inversions immobiliàries, immobilitzat intangible, que hagueren resultat fiscalment deduïbles en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015 s'integraran com a ingrés en el període impositiu en què es produïsca la recuperació del seu valor a l'àmbit comptable.

En el cas d'immobilitzat intangible de vida útil indefinida, la referida reversió s'integrarà amb el límit del valor fiscal que tindria l'actiu intangible tenint en compte que a l'article 13.3 de la LIS, vigent fins a 31 de desembre de 2015, establia que les quantitats deduïdes minorarien, efectes fiscals, el valor del corresponent immobilitzat intangible.

Atenció: fins al 31 de desembre de 2015 els intangibles de vida útil indefinida, inclòs el fons de comerç, no s'amortitzaven comptablement, però si es tenia en compte el seu deteriorament permetent-se deduir, a efectes fiscals, el seu preu d'adquisició amb el límit anual màxim de la veinteava partix del seu import.Esta deducció que corregia el seu valor fiscal no estava condicionada a la seua imputació comptable en el compte de pèrdues i guanys.