Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Gastos fiscalment deduïbles

Atenció: La declaració de les despeses deduïbles s'efectuarà consignant els que, havent-se produït en el desenvolupament de l'activitat, tinguen la consideració de fiscalment deduïbles.Aquelles despeses deduïbles que no apareguen expressament recollides en les següents rúbriques de la declaració, es reflectiran en la corresponent a “Altres conceptes fiscalment deduïbles (excepte provisions)”.