Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Requisits per a considerar una despesa com a deduïble

Tenen la consideració fiscal de deduïbles són despeses que complisquen els següents requisits

a. Que estiguen vinculats a l'activitat econòmica desenvolupada.És a dir, que siguen propis de l'activitat.

b. Que es troben convenientment justificats.

D'acord amb el disposat a l'article 106.4 de la Llei General Tributària,  les despeses deduïbles i les deduccions la qual cosa es practiquen, quan estiguen originats per operacions realitzades per empresaris o professionals, s'hauran de justificar, de forma prioritària, mitjançant la factura lliurada per l'empresari o professional que haja realitzat la corresponent operació que complisca els requisits assenyalats en la normativa tributària.

Ara bé i sense perjudici de l'anterior, la factura no constituïx un medi de prova privilegiat respecte de l'existència de les operacions, pel que una vegada que l'Administració qüestiona fundadament la seua efectivitat, correspon a l'obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions

c. Que es troben registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que desenvolupen activitats econòmiques.