Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

2.Compra, Variació d'existències i Otros consums d'explotació

S'inclouen dins d'esta categoria els següents conceptes que apareixen diferenciats en la declaració del IRPF.

a. Compra d'existències (mercaderies i matèries primeres)

Dins d'esta categoria es recullen les adquisicions corrents de béns efectuades a tercers, sempre que complisquen els dos següents requisits:

  1. Que es realitzen per a l'obtenció dels ingressos. 
  2. Que es tracte de béns integrants de l'actiu corrent.

En el preu d'adquisició s'han d'incloure les despeses addicionals, tals com els de transports, assegurança, càrrega i descàrrega i altres d'atribuïbles directament a l'adquisició.

L'esmentat preu és l'import facturat pel venedor (després de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o similar, així com els interessos incorporats al nominal dels dèbits), on s'inclouran les despeses addicionals que es produïsquen fins que els béns estiguen ubicats per a la seua venda (transports, aranzels, segurs...).

b. Variació d'existències (només si existix disminució d'existències al final de l'exercici)

Per a determinar el consum d'existències produït durant l'exercici és necessari que, a més de tindre en compte les compres realitzades, es determinen les existències no consumides a l'exercici, és a dir, la variació d'existències.D'esta manera, quan les existències inicials siguen més grans que les existències finals, és a dir quan hi ha una disminució d'estes, l'esmentada variació es reflectirà com a despesa de l'exercici.

A diferència de l'anterior, quan les existències a l'inici de l'exercici són menors que al final d'este, és a dir, quan hi ha un augment d'existències es reflectiren com a ingrés.

Pel que respecta als criteris valoratius de les existències, s'ha de subratllar que el valor de les finals, que ha de coincidir amb el valor de les inicials de l'exercici següent, pot determinar-se pel seu preu d'adquisició o cost de producció, admetent-se com criteris valoratius per a grups homogenis d'existències el cost mitjà ponderat i el FIFO.

Vegeu dins dels "Ingressos Íntegres computables" l'apartat sobreVariació d'existències"Així com la norma de registre i valoració 10a del Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre (BOE del 20), dedicada a la valoració de les existències.També vegeu la Resolució de 14 d'abril de 2015, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'establixen criteris per a la determinació del cost de producció.

c. Altres consums d'explotació

S'inclourà ací el consum d'altres aprovisionaments (diferents de les mercaderies i ma­terias primeres) destinats al procés de producció o utilitzats en la prestació de servicis (elements i conjunts incorporables, combustibles, reposats, materials diversos, envasos, embalatges, material d'oficina, etc.).

Per elements i conjunts incorporables s'entenen els fabricats normalment fora de l'empresa i adquirits per esta per a incorporar-los a la seua producció sense sotmetre'ls a transforma­ción.

En el cas dels combustibles s'inclourà únicament el consum de matèries energètiques sus­ceptibles d'emmagatzemament.

Són reposats les peces destinades a ser muntades en instal·lacions, equips o màquines en substitució d'altres semblants.

Per materials diversos s'entén altres matèries de consum que no han d'incorporar-se al producte fabricat.

El consum de l'exercici serà el resultat de sumar a les existències inicials de tals béns, les adquisicions realitzades durant l'exercici, i de minorar l'esmentada suma en el valor de les existències finals del període.

Important:a diferència de les existències de mercaderies i matèries primeres, en el cas d'“Altres consums d'explotació” únicament es reflectirà el consumit a l'exercici.