Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

1.Per coeficients d'amortització lineal

Normativa:Arts.12.1.a) de la LIS i 4 del Reglament del IS

Serà el resultat d'aplicar els coeficients d'amortització lineal que establix, a partir d'1 de gener de 2015.la següent taula d'amortització:

Tipus d'elementCoeficient lineal màximPeríode màxim
Taula de coeficients d'amortització lineal [article 12.1.a) del LIS]

Obra civil

Obra civil general 2 per 100 100 anys
Paviments 6 per 100 34 anys
Infraestructures i obres mineres 7 per 100 30 anys

Centrals

Centrals hidràuliques 2 per 100 100 anys
Centrals nuclears 3 per 100 60 anys
Centrals de carbó 4 per 100 50 anys
Centrals renovables 7 per 100 30 anys
Altres centrals 5 per 100 40 anys

Edificis

Edificis industrials 3 per 100 68 anys
Terrenys dedicats exclusivament a runams 4 per 100 50 anys
Magatzems i depòsits (gasosos, líquids i sòlids) 7 per 100 30 anys
Edificis comercials, administratius, de servicis i habitatges 2 per 100 100 anys

Instal·lacions

Subestacions.Xarxes de transport i distribució d'energia 5 per 100 40 anys
Cables 7 per 100 30años
Resta instal·lacions 10 per 100 20 anys
Maquinària 12 per 100 18 anys
Equips mèdics i assimilats 15 per 100 14 anys

Elements de transport

Locomotores, vagons i equips de tracció 8 per 100 25años
Vaixells, aeronaus 10 per 100 20 anys
Elements de transport intern 10 per 100 20 anys
Elements de transport extern 16 per 100 14 anys
Autocamions 20 per 100 10años

Mobiliari i estris

Mobiliari 10 per 100 20 anys
Llenceria 25 per 100 8 anys
Cristalleria 50 per 100 4 anys
Útils i eines 25 per 100 8 anys
Motles, matrius i models 33 per 100 6 anys
Altres estris 15 per 100 14 anys

Equips electrònics i informàtics.Sistemes i programes

Equips electrònics 20 per 100 10 anys
Equips per a processos d'informació 25 per 100 8 anys
Sistemes i programes informàtics 33 per 100 6 anys
Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals 33 per 100 6 anys
Altres elements 10 per 100 20 anys

Règim transitori

Normativa:disposició transitòria tretzé LIS

Els elements patrimonials per als quals, en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, s'estigueren aplicant un coeficient d'amortització diferent a què els corresponguera per aplicació de la nova taula d'amortització prevista a l'article 12.1 del LIS, s'amortitzaran durant els períodes impositius que resten fins a completar la seua nova vida útil, d'acord amb la referida taula, sobre el valor net fiscal del bé existent a l'inici del primer període impositiu que comence a partir d'1 de gener de 2015.

Així mateix, aquells contribuents que estigueren aplicant un mètode d'amortització diferent al resultant d'aplicar els coeficients d'amortització lineal en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015 i, en aplicació de la taula d'amortització prevista en esta Llei els corresponguera un termini d'amortització diferent, podran optar per aplicar el mètode d'amortització lineal en el període que reste fins i tot finalitzar la seua nova vida útil, sobre el valor net fiscal existent a l'inici del primer període impositiu que comence a partir d'1 de gener de 2015.

Finalment, per a les adquisicions d'actius nous realitzades entre l'1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2004 s'aplicaran els coeficients d'amortització lineal màxims previstos en esta Llei, multiplicats per 1,1.