Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Réxime transitorio:Amortización de elementos patrimoniais obxecto de reinvestimento por empresas de reducida dimensión

Normativa: Disposición transitoria vixésimo oitava LIS

Titulárelos de actividades económicas que determinen o rendemento neto polo método de estimación directa e estivesen a aplicar con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 a amortización de elementos patrimoniais obxecto de reinvestimento que regulaba para as empresas de reducida dimensión o artigo 113 do texto refundido da LIS , aprobado polo Real Decreto Lexislativo 4/2004, do 5 de marzo, poderán continuar a súa aplicación, cos requisitos e condicións establecidos naquel artigo. 

Para estes efectos, o citado artigo permitía amortizar os elementos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios afectos á explotación económica nos que se tivese materializado o reinvestimento do importe total obtido na transmisión onerosa de elementos do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios tamén afectos, en función do coeficiente que resulte de multiplicar por 3 o coeficiente de amortización lineal máximo previsto nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

Os requisitos que se esixían no artigo 113 do texto refundido da LIS para aplicar este incentivo eran os seguintes:

  1. Que no exercicio no que se transmitía o elemento do inmobilizado material e dos investimentos inmobiliarios, o empresario ou profesional fose titular dunha empresa de reducida dimensión.
  2. Que o elemento transmitido o fose a título oneroso, non sendo de aplicación este beneficio ás transmisións lucrativas.
  3. Que o investimento se realizase no prazo comprendido entre o ano anterior á data de entrega ou Posta á disposición do elemento transmitido e os tres anos posteriores.

    O reinvestimento entendíase efectuado na data en que se producía a Posta á disposición dos elementos patrimoniais en que se materializou o importe obtido na transmisión.

  4. Que se reinvertese o importe total obtido na transmisión.Cando o importe investido fose inferior ou superior ao obtido na transmisión, a amortización acelerada aplicábase só sobre o importe da devandita transmisión que foi obxecto de reinvestimento.

Atención: téñase en conta a particularidade que o artigo 106 do LIS establece para as entidades de reducida dimensión nos contratos de arrendamento financeiro que se comenta no apartado destinado a arrendamentos e canons dentro de "Gastos fiscalmente deducibles" deste Capítulo.