Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

a. Arrendamentos e canons

En xeral

Enténdense incluídos nesta rúbrica os gastos orixinados en concepto de alugueres, canons, asistencia técnica, etc., pola cesión ao contribuínte de bens ou dereitos que se achen afectos á actividade, cando non se adquira a titularidade destes. 

Polo concepto de “canons” incluiranse as cantidades fixas ou variables que se satisfán polo dereito ao uso ou á concesión de uso das distintas manifestacións da propiedade industrial.

Polo concepto de “arrendamento”, as cantidades satisfeitas polo aluguer ou arrendamento operativo ou por cesión de bens mobles e inmobles para o uso ou a disposición da empresa.

Especialidades

Sen prexuízo do anterior han de terse en conta para os efectos de determinar as cantidades deducibles por este concepto as especialidades que se comentan nos seus seguintes apartados.

1.Contratos de arrendamento financeiro "leasing"

Normativa:Art.º 106 LIS

Establécese un réxime fiscal específico para os contratos de arrendamento financeiro nos que se dean os seguintes requisitos:

 • Que o arrendador sexa unha entidade de crédito ou un establecemento financeiro de crédito. 
 • Que teñan unha duración mínima de 2 anos cando teñan por obxecto bens mobles e de 10 anos cando teñan por obxecto bens inmobles ou establecementos industriais.

  Non obstante, regulamentariamente, para evitar prácticas abusivas, poderanse establecer outros prazos mínimos de duración en función das características dos distintos bens que poidan constituír o seu obxecto.

 • Que as cotas de arrendamento financeiro aparezan expresadas nos respectivos contratos diferenciando a parte que corresponda á recuperación do custo do ben pola entidade arrendadora, excluído o valor da opción de compra e a carga financeira esixida por ela, todo iso sen prexuízo da aplicación do gravame indirecto que corresponda.
 • Que o importe anual da parte das cotas de arrendamento financeiro correspondente á recuperación do custo do ben debe permanecer igual ou ter carácter crecente ao longo do período contractual.

Concepto de contratos de arrendamento financeiro: Con efectos a partir do 28 de xuño de 2014, a Lei 10/2014, do 26 de xuño, de ordenación, supervisión e solvencia de entidades de crédito (BOE do 27) define na súa disposición adicional terceira o concepto de operacións de arrendamento financeiro como "aqueles contratos que teñan por obxecto exclusivo a cesión do uso de bens mobles ou inmobles, adquiridos para a devandita finalidade segundo as especificacións do futuro usuario, a cambio dunha contraprestación consistente no abono periódico de cotas.Os bens obxecto de cesión haberán de quedar afectados polo usuario unicamente ás súas explotacións agrícolas, pesqueiras, industriais, comerciais, artesanais, de servizos ou profesionais.O contrato de arrendamento financeiro incluirá necesariamente unha opción de compra, ao seu termo, en favor do usuario."

Cumpridos estes requisitos o seu réxime de deducibilidad fiscal é o seguinte:

a. A totalidade da parte das cotas correspondente á carga financeira satisfeita á entidade arrendadora ten a consideración de gasto fiscalmente deducible.

b. A parte das cotas de arrendamento financeiro satisfeitas á entidade arrendadora que corresponda á recuperación do custo do ben ten a consideración de gasto deducible coas dúas limitacións seguintes:

 1. A cantidade deducible non poderá ser superior ao resultado de aplicar ao custo do ben o dobre do coeficiente de amortización lineal máximo segundo as táboas de amortización oficialmente aprobadas. 

  No caso de contribuíntes (empresarios ou profesionais) que teñan a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión, o coeficiente de amortización lineal segundo táboas multiplicarase por tres para estes efectos.

  A táboa de coeficientes de amortización aplicables na modalidade normal do método de estimación directa contense no artigo 12.1.a) LIS.Na modalidade simplificada do citado réxime, a táboa de amortización aplicable contense na Orde de 27 de marzo de 1998 (BOE do 28).

  Para o cálculo do citado límite terase en conta o momento da posta en condicións de funcionamento do ben.Os excesos que, como consecuencia desta limitación, non sexan deducibles poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes, co mesmo límite dobre ou triplo do coeficiente de amortización anteriormente sinalado.

 2. No suposto de que o obxecto do contrato sexa terreos, soares e outros activos non amortizables, esta parte da cota non constitúe gasto deducible.En caso de que tal condición concorra só nunha parte do ben obxecto da operación, poderá deducirse unicamente a proporción que corresponda aos elementos susceptibles de amortización, que deberá ser expresada diferenciadamente no respectivo contrato.

Exemplo:

Don S.T.V. exerce a actividade de fabricación de calzado e determina o rendemento neto da devandita actividade polo método de estimación directa, modalidade normal.

O día 30 de xuño de 2020 adquire unha furgoneta de repartición nova en réxime de arrendamento financeiro ("leasing") conforme ás seguintes condicións:

 • Duración do contrato:2 anos.
 • Cotas anuais:8.000 euros, das que 600 euros representan a carga financeira e o resto corresponde á recuperación do custo do ben.
 • Opción de compra:1.200 euros á finalización do segundo ano.
 • Custo do elemento:16.000 euros.

Determinar as cantidades que don S.T.V. poderá deducir no exercicio as satisfeitas polo contrato de arrendamento financeiro efectuado, sabendo que o coeficiente de amortización lineal segundo táboas da furgoneta é o 16 por 100, que a furgoneta foi Posta á disposición e entrou en funcionamento o día 1 de xullo de 2020 e que a actividade económica da que é titular ten o exercicio 2020 a consideración de empresa de reducida dimensión.

Solución:

Ao ter a actividade económica desenvolvida a consideración fiscal de empresa de reducida dimensión no exercicio 2020, o titular poderá deducir dos seus rendementos íntegros os seguintes gastos fiscalmente deducibles:

Carga financeira (600/12 meses) x 6 meses =300

Recuperación do custo do ben (cantidade satisfeita deducible) [(8.000 /12 meses) x 6 meses] - 300 =3.700

Total gastos deducibles (300 +3.700) =4.000

Nota: A cantidade satisfeita correspondente á recuperación do custo do ben ten na súa totalidade a consideración de gasto deducible, ao non superar os límites legalmente establecidos.A determinación do devandito límite realízase da seguinte forma:

Coeficiente lineal máximo aplicable segundo táboas:16%

Coeficiente lineal máximo aplicable en 2020:(16 x 3) = 48%

Importe máximo de amortización fiscal:(48% s/16.000) x 6/12 =3.840

2.Especialidades no IRPF das cesións á actividade económica de bens e dereitos pertencentes de forma privativa a membros da unidade familiar

Normativa: Art.º 30.2.3ª Lei IRPF

Cando o cónxuxe ou os fillos menores do contribuínte que convivan con el, realicen cesións de bens ou dereitos que sirvan ao obxecto da actividade económica de que se trate, o titular da devandita actividade poderá deducir, para a determinación dos rendementos desta, a contraprestación estipulada pola devandita cesión, sempre que non exceda do valor de mercado e, a falta daquela, poderá deducirse este último.

Correlativamente, a contraprestación estipulada, ou o valor de mercado, consideraranse rendemento do capital do cónxuxe ou os fillos menores para todos os efectos tributarios.

Importante:a utilización de elementos patrimoniais comúns a ambos os dous cónxuxes por parte do cónxuxe que desenvolva unha actividade económica non ten a consideración fiscal de cesión nin xera retribución ningunha entre eles.