Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Cuestión previa:concepto de empresa de reducida dimensión

Normativa:Art.º 101 LIS

En xeral

Para os efectos da aplicación dos beneficios fiscais que se comentan na presente epígrafe, considéranse empresas de reducida dimensión no exercicio 2020 aquelas nas que o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior (exercicio 2019) fose inferior a 10 millóns de euros, calquera que sexa o importe neto da cifra de negocios no propio exercicio.

Regras especiais

 • Cando a empresa fose de nova creación, o importe neto da cifra de negocios referirase ao primeiro período impositivo en que se desenvolva efectivamente a actividade, elevándose a devandita cifra proporcionalmente ao ano se o tempo de exercicio tivese sido inferior a 12 meses.
 • Se o período impositivo inmediato anterior tivese tido unha duración inferior ao ano, ou a actividade se tivese desenvolvido durante un prazo tamén inferior, o importe neto da cifra de negocios elevarase proporcionalmente ao ano.
 • Grupo sociedades:no suposto de que unha persoa física, por se soa ou conxuntamente co cónxuxe ou outras persoas físicas unidas por vínculos de parentesco en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o segundo grao inclusive, encóntrese con relación ás entidades das que sexan socios nalgún dos casos a que se refire o artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia das entidades e da obriga de formular contas anuais consolidadas, o importe neto da cifra de negocios referirase ao conxunto das entidades ou empresas pertencentes ao devandito grupo tendo en conta as eliminacións e incorporacións que correspondan por aplicación da normativa contable.
 • No suposto de que unha mesma persoa física desenvolva varias actividades económicas, o importe neto da cifra de negocios referirase ao conxunto de todas as realizadas.
 • Entidades en réxime de atribución de rendas:o importe neto da cifra de negocios determinarase tendo en conta exclusivamente o conxunto das actividades económicas exercidas polas devanditas entidades.

Ámbito temporal de aplicación dos incentivos fiscais cando a empresa de reducida dimensión supere os 10 millóns de euros de cifra de negocios

As empresas de reducida dimensión que nun período impositivo alcancen ou superen a cifra de negocios de 10 millóns de euros poderán, non obstante, seguir aplicando os incentivos fiscais do seu réxime fiscal especial durante os tres períodos impositivos inmediatos e seguintes a aquel, sempre que cumprisen as condicións para ser consideradas como de reducida dimensión tanto naquel período (no que alcance ou supere o límite dos 10 millóns) coma nos dous períodos impositivos anteriores a este último.

Esta medida tamén se aplica ao suposto en que o devandito límite se supere a resultas dunha reestruturación empresarial acollida ao réxime fiscal establecido no capítulo VII do título VII da LIS, sempre que as entidades intervinientes que realizasen tal operación cumpran as condicións para ser consideradas como de reducida dimensión tanto no período impositivo en que se realice a operación coma nos dous períodos impositivos anteriores a este último.

Exemplos

 1. Dona V.G.C. é titular dende 1996 dunha empresa cuxo importe neto da cifra de negocios foi:
  • Exercicio 2017:3.700.000 euros.
  • Exercicios 2018 e 2019:8.300.000 euros.
  • Exercicio 2020:10.045.000 euros
 2. Don J.L.T. é titular dunha empresa cuxa cifra neta de negocios en 2019 foi de 10.100.000 euros.
 3. Don S.M.G. é titular dende o 1 de xullo de 2019 dunha empresa cuxa cifra neta de negocios ata 31 de decembro do devandito ano foi de 4.600.000 euros.
 4. Dona A.B.M. é titular dende o 30 de setembro de 2020 dunha empresa cuxa cifra neta de negocios ata 31 de decembro do devandito ano foi de 60.000 euros.

Determinar as empresas que no exercicio 2020 teñen a consideración de empresa de reducida dimensión

Solucións:

 1. A empresa descrita é de reducida dimensión no exercicio 2020, pois o importe neto da súa cifra de negocios no ano 2019 é inferior a 10 millóns de euros.Ademais, aínda que no exercicio 2020 se superasen os 10 millóns de euros de cifra de negocios poderá seguir aplicando os beneficios fiscais deste réxime especial nos exercicios 2021, 2022 e 2023, posto que tanto no exercicio 2020, coma nos dous anteriores, 2019 e 2018, cumpría os límites de importe neto de cifra de negocios para ser consideradas como de reducida dimensión (inferior a 10 millóns de euros en 2019, 2018 e 2017).
 2. A empresa descrita non é de reducida dimensión no exercicio 2020, sexa cal sexa o importe neto da súa cifra de negocios neste exercicio.
 3. A empresa descrita é de reducida dimensión no exercicio 2020, xa que o importe neto da súa cifra de negocios no exercicio 2019 elevado ao ano foi de 9.200.000 euros, polo que non supera a cifra establecida de 10 millóns de euros.
 4. A empresa descrita é de reducida dimensión no exercicio 2020.Así mesmo, debe notarse que esta cualificación fiscal tamén será aplicable no exercicio 2021, porque ao elevar ao ano o importe neto da cifra de negocios a cantidade resultante (240.000 euros) non supera a cantidade máxima fixada de 10 millóns de euros.

Atención: a determinación do importe neto da cifra de negocios efectúase de acordo co comentado ao respecto neste mesmo Capítulo.