Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ámbito de aplicación da modalidade simplificada

Normativa: Art.º 28 Regulamento IRPF

Requisitos

A modalidade simplificada do método de estimación directa ten carácter voluntario, polo que o contribuínte pode renunciar á súa aplicación.En ausencia de renuncia, esta modalidade debe aplicarse no exercicio 2020 para a determinación do rendemento neto de todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, sempre que:

a. Non determine o rendemento neto de todas as súas actividades polo método de estimación obxectiva.

Para estes efectos sinalar que as actividades económicas susceptibles de acollerse ao método de estimación obxectiva e os requisitos para a súa inclusión poden consultarse nos Capítulos 8 y 9.

b. O importe neto da cifra de negocios do ano anterior, correspondente ao conxunto das actividades desenvolvidas polo contribuínte, non supere os 600.000 euros anuais.

Cando no ano inmediato anterior se iniciase a actividade, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano, para estes únicos efectos.

Cando no ano inmediato anterior non se exercese actividade ningunha, determinarase o rendemento por esta modalidade, salvo que se renuncie a esta nos termos que máis adiante se comentan.

c. Ningunha actividade desenvolvida polo contribuínte encóntrese na modalidade normal do método de estimación directa.

Importante: con excepción das actividades incluídas no método de estimación obxectiva, no primeiro ano de exercicio da actividade, o rendemento neto determinarase por esta modalidade, salvo renuncia expresa a esta, sexa cal sexa o importe neto da cifra de negocios resultante ao final do exercicio.

Determinación do importe neto da cifra de negocios

De acordo coa normativa, o importe neto da cifra de negocios está constituído pola diferenza entre as seguintes partidas positivas e negativas:

. Partidas positivas

  • O importe da venda de produtos e da prestación de servizos ou outros ingresos derivados da actividade ordinaria da empresa, entendendo como tal a actividade que a empresa realiza regularmente e pola que obtén os seus ingresos de carácter periódico.
  • O prezo de adquisición ou custo de produción dos bens ou servizos entregados a cambio de activos non monetarios ou como contraprestación de servizos que representen gastos para a empresa.
  • O importe das subvencións que se concedan á empresa individualizadamente en función e formando parte do prezo das unidades de produto vendidas ou polo nivel dos servizos prestados. 

    O importe das restantes subvencións non deberá incluírse para estes efectos.

.Partidas negativas

  • As devolucións de vendas.
  • Os "rápels" sobre vendas ou prestacións de servizos, así como os descontos comerciais efectuados sobre os ingresos computados.
  • O IVE e outros impostos directamente relacionados coa cifra de negocios que deban ser obxecto de repercusión, se tivesen sido computados dentro do importe das vendas ou da prestación de servizos e deban ser obxecto de repercusión.

Véxase o artigo 35.2 do Código de Comercio;a Norma de elaboración das contas anuais 11ª do Plan Xeral de Contabilidade, aprobado por Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro (BOE do 20), así como a Resolución, do 16 de maio de 1991 (BOE do 18 de xaneiro de 1992), do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (ICAC).