Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Concepto e ámbito de aplicación do método de estimación directa

Normativa: Arts. 16.2 a) e 30.1 Lei IRPF

A estimación directa constitúe o método xeral para a determinación da contía dos  distintos compoñentes da base impoñible do IRPF, entre os cales se inclúen, obviamente,  os derivados do exercicio de actividades económicas. Este método baséase nas declaracións  presentadas polo contribuínte, así como nos datos consignados nos libros e  rexistros contables que está obrigado a levar, comprobados pola Administración tributaria.

Cando se trata da determinación do rendemento de actividades económicas no IRPF o método de estimación directa admite dúas modalidades : normal e simplificada.

  1. Ámbito de aplicación da modalidade normal
  2. Ámbito de aplicación da modalidade simplificada
  3. Renuncia ou exclusión da modalidade simplificada
  4. Incompatibilidade entre métodos e modalidades de determinación do rendemento neto
  5. Entidades en réxime de atribución de rendas
  6. Exemplos