Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Ámbito de aplicación da modalidade normal

A modalidade normal do método de estimación directa debe aplicarse obrigatoriamente no exercicio 2020 para a determinación do rendemento neto de todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte, salvo que o rendemento neto de todas elas se determine mediante o método de estimación obxectiva, sempre que se cumpra calquera dos dous seguintes requisitos:

  • Que o importe neto da cifra de negocios do ano anterior, correspondente ao conxunto das actividades desenvolvidas polo contribuínte, supere os 600.000 euros anuais.

    Cando no ano inmediato anterior se iniciase unha actividade, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano, para estes únicos efectos.

  • Que se renuncie á modalidade simplificada do método de estimación directa.

Para os efectos da delimitación do ámbito de aplicación da modalidade normal do método de estimación directa, téñase en conta que as actividades económicas susceptibles de acollerse ao método de estimación obxectiva e os requisitos para a súa inclusión poden consultarse nos Capítulos 8 y 9.