Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Entidades en réxime de atribución de rendas

Normativa: Art.º 31 Regulamento IRPF

As entidades en réxime de atribución de rendas que desenvolvan actividades económicas aplicarán a modalidade simplificada do método de estimación directa, salvo renuncia expresa a esta, sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que todos os seus socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes sexan persoas físicas contribuíntes polo IRPF.
  2. Que a entidade cumpra os requisitos anteriormente comentados, determinantes da aplicación da modalidade.

En consecuencia, a aplicación do método de estimación directa a estas entidades non depende das circunstancias que concorran individualmente en cada un dos seus membros, polo que a entidade poderá determinar o seu rendemento conforme a este método, calquera que sexa a situación dos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes en relación coas actividades que persoalmente desenvolvan.

A renuncia á modalidade simplificada do método de estimación directa deberá efectuarse por todos os socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes.Non obstante, a revogación da devandita renuncia non require unanimidade, nos termos previstos pola normativa reguladora da declaración censual.

O rendemento neto determinado pola entidade en réxime de atribución de rendas atribuirase aos socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes, segundo as normas ou pactos aplicables en cada caso e, se estes non constasen á Administración en forma fidedigna, atribuirase por partes iguais.