Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Entidades en réxime de atribución de rendas

Delimitación positiva

Normativa: Arts.8.3 e 87 Lei IRPF.Véxase tamén o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, General Tributaria e os arts.6 da LIS e 37 texto refundido Lei IRNR 

Teñen a consideración de entidades sometidas ao réxime especial de atribución de rendas:

 • As sociedades civís que non teñan personalidade xurídica.
 • As sociedades civís con personalidade xurídica que non teñen obxecto mercantil (a partir de 1 de xaneiro de 2016).

  Ata o 1 de xaneiro de 2016 aplicábase o réxime de atribución de rendas do IRPF a todas as sociedades civís.Non obstante, a partir da devandita data as sociedades civís con personalidade xurídica que teñan obxecto mercantil deixan de tributar polo indicado réxime e pasan a estar suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.

  Como consecuencia do anterior, seguen tributando no réxime de entidades en atribución de rendas do IRPF, en canto as súas actividades son alleas ao ámbito mercantil, as seguintes sociedades civís:

  • As que se dediquen a actividades agrícolas, gandeiras, forestais, mineiras
  • As de carácter profesional (sección segunda do Imposto sobre Actividades Económicas).

  Importante:o único contribuínte que se incorpora ao Imposto sobre Sociedades son as sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil.A reforma non afecta ás comunidades de bens nin demais entes sen personalidade do artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que seguen tributando como entidades en atribución de rendas conforme ao réxime especial regulado na Sección 2ª do Título X da Lei do IRPF

 • As herdanzas xacentes.
 • As comunidades de bens.
 • Calquera entidade carente de personalidade xurídica que constitúa unha unidade económica ou un patrimonio separado susceptible de imposición.
 • As entidades constituídas no estranxeiro cuxa natureza xurídica sexa idéntica ou análoga á das entidades en atribución de rendas constituídas de acordo coas leis españolas

  As características básicas que debe reunir unha entidade constituída no estranxeiro para ser considerada en España como unha entidade en atribución de rendas para os efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, son as seguintes:

  1. Que a entidade non sexa contribuínte dun imposto persoal sobre a renda no Estado de constitución.
  2. Que as rendas xeradas pola entidade se atribúan fiscalmente aos seus socios ou partícipes, de acordo coa lexislación do seu Estado de constitución, sendo os socios ou participes os que tributen por estas no seu imposto persoal.Esta atribución deberá producirse polo mero feito da obtención da renda por parte da entidade, sen que sexa relevante para estes efectos se as rendas foron ou non obxecto de distribución efectivamente aos socios ou partícipes.
  3. Que a renda obtida pola entidade en atribución de rendas e atribuída aos socios ou participes conserve, de acordo coa lexislación do seu Estado de constitución, a natureza da actividade ou fonte da que procedan para cada socio ou partícipe.

  Nota:véxase ao respecto a Resolución do 6 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Tributos, sobre a consideración como entidades en réxime de atribución de rendas a determinadas entidades constituídas no estranxeiro (BOE do 13).

Importante:as entidades Non-residentes que carecen de NIF consignarán na casa [1562] o Número de Identificación que teñan asignado as citadas entidades no País de residencia e marcarán a casa [1563] para indicar esta circunstancia.

Delimitación negativa

Normativa:Art.º 7 LIS

Non se inclúen no réxime especial de atribución de rendas, entre outras, as seguintes entidades:

 • Os fondos de investimento, regulados na Lei 35/2003, do 4 de novembro, de Institucións de Investimento Colectivo.
 • As unións temporais de empresas, reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal das agrupacións e unións temporais de Empresas e das Sociedades de desenvolvemento industrial rexional.
 • Os fondos de pensións, regulados no texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro.
 • As comunidades titulares de montes veciñais en man común reguladas pola Lei 55/1980, do 11 de novembro, de montes veciñais en man común, ou na lexislación autonómica correspondente.
 • As sociedades agrarias de transformación, reguladas no Real Decreto 1776/1981, do 3 de agosto, polo que se aproba o Estatuto que regula as Sociedades Agrarias de Transformación.
 • A partir de 1 de xaneiro de 2016 as sociedades civís con personalidade xurídica e obxecto mercantil suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.

  Enténdese por obxecto mercantil a realización dunha actividade económica de produción, intercambio ou prestación de servizos para o mercado nun sector non excluído do ámbito mercantil.

  Para estes efectos a actividade de aluguer de inmobles pode ter carácter mercantil, con independencia de que se cumpra ou non a definición de actividade económica prevista nos artigos 27.2 da Lei do IRPF e 5.1 a Lei do Imposto sobre Sociedades (LIS), polo que as sociedades civís con personalidade xurídica cuxa actividade é o arrendamento de inmobles, son contribuíntes do Imposto sobre Sociedades.

Importante:as entidades incluídas no réxime de atribución de rendas non están suxeitas ao Imposto sobre Sociedades.