Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Requisitos para ter dereito a esta redución

Teñen dereito a esta redución os contribuíntes, que cumpran todos e cada un dos seguintes requisitos:

a) Que o rendemento neto da actividade económica se determine conforme ao método de estimación directa.

Non obstante, se o rendemento neto se determina conforme á modalidade simplificada do método de estimación directa, a redución será incompatible coa aplicación da porcentaxe do 5 por 100 deducible (cunha contía máxima de 2.000 euros) polo conxunto das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación a que se refire o artigo 30.2.4ª da Lei do IRPF.

Precisións:

En tributación conxunta, se só un dos cónxuxes cumpre os requisitos para aplicar a redución, o feito de que opte pola súa aplicación non impide que o outro cónxuxe aplique a dedución do 5 por 100 en concepto de provisións deducibles e gastos de difícil xustificación (co límite de 2.000 euros).

Se ambos os dous cónxuxes cumpren os requisitos para aplicar a redución, o feito de que un deles opte pola súa aplicación tampouco impide que o outro cónxuxe aplique a dedución do 5 por 100 polo conxunto das provisións deducibles e gastos de difícil xustificación (co límite de 2.000 euros).Non obstante, neste caso o importe da redución non poderá ser superior ao rendemento neto das actividades do cónxuxe que optase pola aplicación da redución.

b) Que a totalidade das entregas de bens ou prestacións de servizos se efectúen a unha única persoa, física ou xurídica, non vinculada nos termos do artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, ou que o contribuínte teña a consideración de traballador autónomo economicamente dependente conforme ao disposto na Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo (BOE do 12 ) e o cliente do que dependa economicamente non sexa unha entidade vinculada nos termos anteriormente comentados.

Persoas ou entidades vinculadas:

Para determinar cando hai vinculación ha de atenderse ao disposto no artigo 18.2 da LIS, no que se consideran persoas ou entidades vinculadas:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes.
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores, salvo no correspondente á retribución polo exercicio das súas funcións.
  • Unha entidade e os cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.
  • Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

Nos supostos nos que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación deberá ser igual ou superior ao 25 por 100.A mención aos administradores incluirá aos de dereito e aos de feito.Nos supostos nos que a vinculación non se defina en función da relación socios ou partícipes-entidade, a porcentaxe de participación a considerar será o 25 por 100.

Nestes supostos, o contribuínte do IRPF deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidos no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).

c) Que o conxunto de gastos deducibles correspondentes a todas as actividades económicas desenvolvidas polo contribuínte non exceda do 30 por 100 dos rendementos íntegros declarados.

d) Que, durante o período impositivo, cúmpranse todas as obrigas formais previstas no artigo 68 do Regulamento do IRPF.

As obrigas formais contables e rexistrais dos contribuíntes titulares de actividades económicas coméntanse no Capítulo 6.

e) Que non se perciban rendementos do traballo no período impositivo.

Non obstante, non se entenderá que se incumpre este requisito cando se perciban durante o período impositivo prestacións por desemprego ou calquera das prestacións derivadas dos sistemas de previsión social a que se refire o artigo 17.2 da Lei do IRPF, sempre que o seu importe non sexa superior a 4.000 euros anuais.

Nestes supostos e sempre que se cumpra a totalidade dos requisitos establecidos, procederá aplicar tanto a redución por obtención de rendementos do traballo coma a redución polo exercicio de determinadas actividades económicas.

f) Que polo menos o 70 por 100 dos ingresos do período impositivo estean suxeitos a retención ou ingreso a conta.

g) Que non se realice actividade económica ningunha a través de entidades en réxime de atribución de rendas.

Importante:cando o contribuínte opte pola tributación conxunta, terá dereito á redución para traballadores autónomos economicamente dependentes ou con único cliente non vinculado cando individualmente cumpra cos requisitos anteriormente sinalado para ter dereito á súa aplicación e o seu importe non poderá superar o rendemento neto das actividades económicas dos membros da unidade familiar que xere o dereito á súa aplicación.