Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Caso Práctico

Bar de categoría especial (epígrafe IAE:673.1), situado nun local alugado na cidade de Salamanca, no que dende a súa apertura no ano 1995 traballaron con titular 3 persoas asalariadas a xornada completa segundo o Convenio Colectivo do sector, que fixa unha xornada laboral de 1.800 horas anuais.O titular non desenvolve ningunha outra actividade económica.

No exercicio anterior (2019), o número de unidades do módulo "persoal asalariado" ascendeu a 3 persoas.

No exercicio 2020 como consecuencia da situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus Covid-19 e as diversas medidas adoptadas ante esta situación, os datos a ter en conta son os seguintes.

 1. A actividade económica estivo suspendida durante a declaración do estado de alarma dende o 14 de marzo ata o 20 de xuño de 2020 e dende o 4 de novembro ata o 5 de decembro de 2020, período en que se decretou o peche da hostalaría pola autoridade competente.
 2. Polo peche do bar durante a declaración do estado de alarma o titular solicitou e obtivo a prestación extraordinaria por cesamento de actividade por un importe de 1.400 euros
 3. Polo que se refire aos seus tres traballadores, de acordo co Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, solicitou e lle foi recoñecido un ERTE por forza maior de suspensión dos contratos de traballo, que fixo efecto dende o 14 de marzo de 2020.Posteriormente, o 1 de xullo reincorporo un dos traballadores continuando os outros dous en ERTE a 31 de decembro de 2020.

  O titular non pode fixar exactamente as horas traballadas polo que debe calcularse para cada traballador, tendo en conta a súa situación no ERTE e os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020, así como polos días do segundo semestre de 2020 nos que se suspendeu o exercicio da actividade polas autoridades competentes da Comunidade de Castela e León, o número de horas que non traballaron.

 4. A lonxitude da barra do bar é de 10 metros e neste hai autorizadas 8 mesas para catro persoas.
 5. Do inmobilizado afecto á actividade o titular unicamente conserva facturas da cafeteira, unha vitrina térmica, a instalación de aire acondicionado e as 8 mesas coas súas cadeiras.Os datos que figuran no seu libro rexistro de bens de investimento son os seguintes:

  ElementoComezo de utilizaciónValor de adquisiciónAmortización acumulada a 31-12-2019
  Mobiliario (mesas e cadeiras) 01-06-2015 1.500 euros 1.500 euros
  Cafeteira 01-06-2016 9.400 euros 8.400 euros
  Vitrina térmica 01-07-2017 4.000 euros 2.500 euros
  Instalación de aire acondicionado 01-08-2017 6.600 euros 3.900 euros
 6. Para substituír as mesas e cadeiras do establecemento, o titular o día 1 de febreiro de 2020 adquiriu 8 mesas e 32 cadeiras novas por 2.400,00 euros, sen que o valor unitario de ningún dos devanditos mobles supere a cantidade de 601,01 euros.

  O devandito mobiliario foi instalado no bar o día 15 do citado mes.O mobiliario vello vendeuno por 510,00 euros.

 7. O día 10 de agosto de 2020 produciuse unha inundación no bar, ocasionando danos cuxa reparación ascendeu a 1.200,00 euros, sen que a póliza de seguro do titular cubrise o mencionado risco.O día 1 de setembro, o titular da actividade presentou escrito na Administración da Axencia Tributaria correspondente ao seu domicilio fiscal, comunicando os referidos feitos e achegando factura das reparacións efectuadas xunto ao documento acreditativo da inundación expedido polo servizo de bombeiros da localidade.Polos servizos competentes da Administración da Axencia Tributaria verificouse a certeza da causa que motivou o gasto extraordinario e a súa contía.
 8. O contribuínte non obtivo outras rendas no exercicio.

Solución

1ª Fase:Determinación do rendemento neto previo.

1.Determinación do número de unidades computables de cada un dos módulos aplicables á actividade.

Módulo 1.Persoal asalariado

Nota: para a cuantificación dos módulos “persoal asalariado” e “persoal non asalariado” non computaranse como horas traballadas as correspondentes aos días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020, así como os días do segundo semestre de 2020 nos que, estando declarado ou non o estado de alarma, o exercicio efectivo da actividade económica teríase visto suspendido como consecuencia das medidas adoptadas pola autoridade competente para corrixir a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2).

 • Traballador 1:

  ERTE:dende 14/03/2020 ata 30/06/2020 =109 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total (109 +31) =140 días

  Número de Horas non traballadas nese período (140 días ÷ 366 días) x 1.800 horas/ano =688

  Horas traballadas computables:1.800 horas/ano – 688 horas non traballadas =1.111 horas

 • Traballadores 2 e 3

  ERTE:dende 14/03/2020 ata 31/12/2020 =293 días

  Número de Horas non traballadas nese período: (293 días ÷ 366 días) x 1.800 horas/ano =1.441 horas

  Horas traballadas:1.800 horas/ano – 1.441 horas non traballadas =359 horas cada un dos dous traballadores

  Total:2 traballadores x 359 horas =718 horas

 • Total horas (1.111 +718) =1.829 horas/ano computables.

 • Cálculo Nº unidades modulo "persoal asalariado" (media):1.829 horas traballadas ÷ 1.800 horas/ano =1,01

Módulo 2.Persoal non asalariado:O titular

Nota: a declaración do estado de alarma para afrontar a situación de emerxencia sanitaria provocada polo coronavirus Covid-19 levada a cabo polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, abrangueu coas súas sucesivas prórrogas dende o 14 de marzo ata as 00:00 horas do día 21 de xuño de 2020.Polo tanto, os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020 foron 99 días.

 • Días non computables:

  Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total días sen actividade (99 +31) =130 días

  Horas non traballadas (130÷ 366) x 1.800 horas/año= 639 horas

 • Horas traballadas: (1.800 – 639) = 1.161

 • Cálculo Nº unidades modulo "persoal non asalariado" (media): 1.161 horas traballadas ÷ 1.800 horas/ano =0, 64

Módulo 3.Potencia eléctrica.Quilovatios contratados:35,00 kW/hora

 • Días non computables:

  Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total días sen actividade (99 +31) =130 días

 • Días computables:(366 – 130) =236 días
 • Media:35 KW/hora × (236 días ÷ 366 días) =22,57 kw/hora

Módulo 4.Mesas.Mesas para 4 persoas:8 mesas

 • Días non computables:

  Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total días sen actividade (99 +31) =130 días

 • Días computables:(366 – 130) =236 días
 • Media:8 mesas × (236 días ÷ 366 días) =5,15 mesas

Módulo 5.Lonxitude de barra.Metros lineais:10,00 m.l.

 • Días non computables:

  Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total días sen actividade (99 +31) =130 días

 • Días computables:(366 – 130) =236 días
 • Media: 10 × (236 días ÷ 366 días) =6,45 m.l.

Módulo 7.Máquinas recreativas tipo "B".

 • Días non computables:

  Estado de alarma:dende 14/03/2020 ata 20/06/2020 =99 días

  Peche da actividade:dende 04/11/2020 ata o 04/12/2020 =31 días

  Total días sen actividade (99 +31) =130 días

 • Días computables:(366 – 130) =236 días
 • Número de máquinas instaladas:1,00 maquina

 • Media:1 maquina × (236 días ÷ 366 días) =0,65

2.Aplicación ao número de unidades de cada módulo do rendemento anual por unidade antes de amortización establecido na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

MóduloNº unidadesRendemento por unidadeRendemento por módulo
1.Persoal asalariado 1,01 4.056,30 4.096,86
2.Persoal non asalariado 0,64 15.538,66 9.944,74
3.Potencia eléctrica 22,57 321,23 7.250.16
4.Mesas 5,15 233,04 1.200,16
5.Lonxitude de barra 6,45 371,62 2.396,95
6.Maquinas tipo "A" 0,00 957,39 0,00
7.Maquinas tipo "B" 0,65 2.903,66 1.887,38
Rendemento neto previo (suma) 26.776,25
2ª Fase:Determinación do rendemento neto minorado.

1.Minoración por incentivos ao emprego.

 1. Coeficiente de minoración por incremento do número de persoas asalariadas.

  Non se incrementou o equipo respecto da existente no exercicio 2019 polo que non se aplica este coeficiente.

 2. Coeficiente de minoración por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado".

  O coeficiente por tramos aplícase sobre 1,01 unidades do módulo da seguinte forma:

  Ata 1,00:1,00 x 0,10 = 0,10

  Entre 1,01 e 1,01:0

  Coeficiente de minoración por tramos (0,10 +0,00):0,10

 3. Coeficiente de minoración por incentivos ao emprego.

  É o resultado de sumar os coeficientes de minoración por incremento do número de persoas asalariadas e por tramos do número de unidades do módulo "persoal asalariado":0 + 0,10 = 0,10

 4. Importe da minoración por incentivos ao emprego.

  É o resultado de multiplicar o coeficiente minorador polo rendemento anual por unidade do módulo "persoal asalariado":0,10 x 4.056,30 =405,63 euros.

2.Minoración por incentivos ao investimento.

Utilizando a táboa de amortización contida na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), e aplicando os coeficientes lineais máximos de amortización fixados nesta, o importe da minoración por incentivos ao investimento determínase como segue:

Minoración por incentivos ao investimento (suma) 6.050

Nota ao cadro:

(1) No valor de adquisición dos elementos do inmobilizado non está incluído o IVE soportado, xa que a actividade está suxeita ao réxime simplificado do IVE.(Volver)

(2) Malia estar en funcionamento na empresa ata a súa baixa por venda, non cabe amortizar en 2020 as mesas e cadeiras vellas, xa que a 31-12-2019 os devanditos elementos xa estaban completamente amortizados.(Volver)

(3) Como o importe que resultaría da aplicación do coeficiente máximo é superior á cantidade pendente de amortizar a 31-12-2019, que ascende a 1.000 euros (valor de adquisición 9.400 - Amortización acumulada 8.400), a amortización efectuouse por esta última cantidade.(Volver)

(4) As mesas e cadeiras novas poden amortizarse libremente por ser o seu valor unitario inferior a 601,01 euros e porque, ademais, o importe global dos elementos patrimoniais novos adquiridos no ano 2020 non supera a cantidade de 3.005,06 euros.(Volver)

Elemento patrimonialValor adquisición(1)Coeficiente máximoPeríodo amortizableAmortización
Mobiliario (mesas e cadeiras) 1.500 --- --- --- (2)
Cafeteira 9.400 25% Todo o ano 1.000(3)
Vitrina térmica 4.000 25% Todo o ano 1.000
Aire acondicionado 6.600 25% Todo o ano 1.650
Mesas e cadeiras novas (amortizadas libremente) 2.400 100%(4) Irrelevante 2.400

3.Determinación do rendemento neto minorado

Rendemento neto previo:26.776,25

menos:Minoración por incentivos ao emprego:405,63

menos:Minoración por incentivos ao investimento:6.050,00

igual a:Rendemento neto minorado (26.776,25– 405,63 – 6.050) =20.320,62

3ª Fase:Determinación do rendemento neto de módulos.

Non é aplicable ningún índice corrector

4ª Fase:Determinación do rendemento neto da actividade.

Atención: a prestación extraordinaria por cesamento de actividade considérase rendemento de traballo polo que non computa como ingreso da actividade económica

Nota: de acordo co disposto no artigo 9 do Real Decreto-lei de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio, procede aplicar, en primeiro lugar, a redución xeral do 35 por 100 por tratarse dunha actividade de hostalaría.Así mesmo, ao cumprirse todos os requisitos establecidos para o efecto, procede deducir o importe dos gastos extraordinarios ocasionados pola inundación acaecida o día 10 de agosto.

Rendemento neto de módulos =20.320,62

menos:Redución xeral (35% s/ 20.320,62) =7.112,22

menos:Gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais:1.200

igual a:Rendemento neto da actividade (20.320,62 – 7.112,21 - 1.200) =12.008,40

5ª Fase:Determinación do rendemento neto reducido da actividade.
 1. Redución por irregularidade

  Ao non haber rendementos con período de xeración superior a dous anos ou que teñan a consideración de obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, o rendemento neto reducido da actividade coincide co determinado na fase 4 anterior, que ascende 12.008,40 euros.

  Comentario:As ganancias ou perdas patrimoniais obtidas como consecuencia da transmisión dos elementos patrimoniais afectos á actividade (cadeiras e mesas) deberán declararse no apartado F2 da declaración.

 2. Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas

  Ao ser rendementos da actividade económica superior a 12.000 euros non procede aplicar a redución do artigo 32.2.3.da Lei do IRPF.

Determinación do rendemento neto reducido total da actividade.

O rendemento neto reducido total coincide co rendemento neto reducido total da actividade = 12.008,40