Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Concepto e ámbito de aplicación

Normativa: Arts.16.2 b), 31 e disposicións adicional trixésimo sexta e transitoria trixésimo segunda Lei IRPF;32 y ss.Regulamento e Orde HAC/1164/2019

O método de estimación obxectiva para a determinación do rendemento neto das actividades económicas distintas das agrícolas, gandeiras e forestais, presenta como principal característica a de prescindir dos fluxos reais de ingresos e gastos producidos no desenvolvemento da actividade.No seu lugar, aplícanse determinados indicadores obxectivos que representan as características económicas estruturais básicas de cada sector de actividade económica (signos, índices ou módulos), que son aprobados previamente mediante Orde do Ministro de Facenda.

  1. Actividades económicas desenvolvidas directamente por persoas físicas
  2. Actividades económicas desenvolvidas a través de entidades en réxime de atribución de rendas
  3. Actividades incluídas no exercicio 2020 no método de estimación obxectiva