Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Fase 3ª:Determinación do rendemento neto de módulos

Normativa:Véxanse o Anexo II e instrucións 2.3 da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30).

Sobre o rendemento neto minorado da actividade cuxo importe sexa positivo aplicaranse, cando corresponda, os índices correctores que a continuación se sinalan

Atención: se o rendemento neto minorado da actividade é unha cantidade negativa, non se aplicarán os índices correctores.