Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Introdución: esquema

Normativa; Véxanse o Anexo II e instrucións da Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30) e arts 9 e 11 do Real Decreto-lei de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio.

No método de estimación obxectiva as operacións necesarias para a determinación do rendemento neto, se é o caso, reducido realízanse de forma illada e separada para cada actividade que teña a consideración de independente, aínda que o mesmo contribuínte desenvolva varias ás que resulte de aplicación a devandita método.

Para 2020 a determinación do rendemento neto reducido anual correspondente a cada actividade efectúase, unha vez transcorrido o ano, mediante as operacións sucesivas que se indican no seguinte esquema:

Fase1ª:

UNIDADES DE MÓDULO EMPREGADAS, UTILIZADAS Ou INSTALADAS

(*) En 2020 NON se computan como período en que se exercese a actividade para o cálculo das unidades, tanto os días en que estivo declarado o estado de alarma no primeiro semestre de 2020, como os días do segundo semestre de 2020 en que, estando declarado ou non o estado de alarma, o exercicio efectivo da actividade económica vísese suspendido como consecuencia das medidas adoptadas pola autoridade competente para corrixir a evolución da situación epidemiolóxica derivada do Covid-19 (tamén denominado SARS-CoV-2).

En particular, para a cuantificación dos módulos «persoais asalariado» e «persoal non asalariado», se é o caso,  NON se computarán como horas traballadas as correspondentes aos días aos que se refire o parágrafo anterior e para a cuantificación dos módulos «distancia percorrida» e «consumo de enerxía eléctrica» non se computarán os quilómetros percorridos nin os quilovatios/hora que proporcionalmente correspondan aos días a que se refire o  parágrafo anterior.

(x) RENDEMENTO ANUAL POR UNIDADE DE MÓDULO (antes de amortización)

= RENDEMENTO NETO PREVIO

Fase 2ª

(-) MINORACIÓN POR INCENTIVOS AO EMPREGO

(-) MINORACIÓN POR INCENTIVOS AO INVESTIMENTO

= RENDEMENTO NETO MINORADO

Fase 3ª

(x) ÍNDICES CORRECTORES ((segundo a actividade e determinadas circunstancias)

= RENDEMENTO NETO DE MÓDULOS

Fase 4ª

(-) REDUCIÓN DE CARÁCTER XERAL: 20 POR 100  ou 35 POR 100 en función do epígrafe da  actividade 

(-) REDUCIÓN ESPECIAL PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LORCA: 20 POR 100

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS (Incendios, inundacións, afundimentos, etc,, comunicadas á AEAT en tempo e forma)

(+) OUTRAS PERCEPCIÓNS EMPRESARIAIS

= RENDEMENTO NETO DA ACTIVIDADE

Fase 5ª

(-) REDUCIÓN POR IRREGULARIDADE (*) : 30 POR 100

= RENDEMENTO NETO REDUCIDO DA ACTIVIDADE

(*) Aplicable unicamente respecto do compoñente "Outra percepcións empresariais" con período de xeración superior a dous anos ou que se cualifiquen regulamentariamente como obtidas de forma notoriamente irregular no tempo. (Volver)