Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Caso práctico

Don L.H.I. é propietario dun terreo rústico na que se dedica ás actividades de agricultura e explotación de gando ovino de carne, cuxas cabezas se alimentan fundamentalmente cos pastos que se producen no propio terreo, actividades todas elas incluídas no réxime especial da agricultura, gandería e pesca (IVE) do Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).O titular non desenvolve ningunha outra actividade económica.

 • Os produtos que cultiva, todos eles destinados á venda, consisten en millo e produtos hortícolas varios (leitugas, feixóns verdes e acelgas).

 • No exercicio 2020 o custo de persoal asalariado correspondente a un empregado que traballa a xornada completa na actividade dende o ano 2008 ascendeu a 18.000 euros.As retribucións satisfeitas a este empregado no exercicio 2020, incluídas no custo de persoal asalariado, ascenden a 14.000 euros.

 • Don L.H.I. opta por imputar os ingresos da súa actividade conforme ao criterio de cobramentos e pagamentos, de acordo co cal, os ingresos correspondentes a 2020 que constan no libro rexistro de ingresos foron os seguintes:

  ConceptoImporteCompensación IVETotal
  Total ingresos computables (euros) 108.515

  Notas ao cadro:

  (1) No ano anterior (2019), os ingresos correspondentes á realización de traballos para outros agricultores representaron unicamente o 6 por 100 do volume total de ingresos do devandito exercicio.Por conseguinte, en 2020 os devanditos traballos considéranse incluídos no réxime especial da agricultura, gandería e pesca para os efectos do IVE e non constitúen actividade independente para os efectos do método de estimación obxectiva do IRPF, debendo computarse como un produto ou servizo diferenciado máis dentro da única actividade agrícola e gandeira realizada polo seu titular.(Volver)

  (2) Ao ser os destinatarios dos devanditos traballos outros agricultores acollidos tamén ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE, non procede o reintegro de compensacións en relación con estas operacións.(Volver)

  Ingresos por venda de millo 49.000 5.880 54.880
  Ingresos por venda de cordeiros 27.000 2.835 29.835
  Ingresos por venda produtos hortícolas 17.000 2.040 19.040
  Ingresos por traballos realizados para outros Agricultores acollidos ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE (1) 4.760 -- (2) 4.760
 • Ademais dos ingresos anteriores, don L.H.I. ten anotado no mencionado libro rexistro outro ingreso por importe de 6.250 euros, correspondente á cantidade percibida en 2020 en concepto de axuda directa desadaptada da Política Agraria Común (PAC).

 • Pola súa banda, no seu libro rexistro de bens de investimento figuran as seguintes anotacións a 31 de decembro de 2019, relativas aos elementos do inmobilizado afecto á actividade dos que o titular conserva xustificación documental completa:

  ElementoEntrada en funcionamentoValor de adquisiciónAmortización acumulada a 31-12-2019

  (1) O valor de adquisición rexistrado (valor amortizable) non inclúe o valor do chan.(Volver)

  Nave almacén e corte 10-02-2007 36.000 (1) 22.000
  Remolque 10-02-2008 3.155 3.155
  Máquina fertilizadora 10-02-2013 7.500 7.200
  Instalación de rego 10-02-2015 2.500 1.015
  Tractor, accesorios e apeiros 10-02-2015 28.800 9.800
 • Finalmente, durante o exercicio 2020 adquiriu diversos útiles de labranza novos por 1.260 euros, sen que o valor unitario de ningún deles supere a cantidade de 601,01 euros.

Solución:

Cuestión previa:actividades realizadas.

As actividades realizadas por don L.H.I. están todas elas incluídas no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do Imposto sobre o Valor Engadido, polo que, para os efectos da aplicación do método de estimación obxectiva do IRPF, trátase dunha única actividade, cuxa clave identificativa é a 1 (agrícola ou gandeira susceptible de estar incluída no réxime especial da agricultura, gandería e pesca do IVE).

1ª Fase:Determinación do rendemento neto previo.

Como operación previa, é necesario determinar os ingresos computables correspondentes a cada un dos produtos obtidos e servizos prestados no exercicio da actividade, tendo en conta que o importe da axuda directa desadaptada da Política Agraria Común (PAC) deberá acumularse aos ingresos procedentes dos distintos cultivos e explotacións, en proporción aos seus respectivos importes, sen incluír para tal efecto os ingresos por outros traballos e servizos accesorios.

Polo tanto, os ingresos computables serán os seguintes:

Ingresos totais procedentes de cultivos e explotacións:54.880 (Millo) +29.835 (Cordeiros) +19.040 (p. hortícolas) =103.755 euros.

Ingresos computables por venda de millo

Ingresos rexistrados:54.880

Parte proporcional da axuda directa desadaptada da PAC (54.880 ÷ 103.755 x 6.250) = 3.305,86

Ingresos computables (54.880 +3.305,86) =58.185,86 

Ingresos computables por venda de gando ovino de carne

Ingresos rexistrados:29.835

Parte proporcional da axuda directa desadaptada da PAC (29.835 ÷ 103.755 x 6.250) =1.797,20

Ingresos computables (29.835 +1.797,20) =31.632,20 

Ingresos computables por venda de produtos de horticultura

Ingresos rexistrados:19.040

Parte proporcional da axuda directa desadaptada da PAC (19.040 ÷ 103.755 x 6.250): 1.146,93

Ingresos computables (19.040 +1.146,93) =20.186,93 

Ingresos computables por outros traballos e servizos accesorios

Ingresos rexistrados e computables: 4.760

Aplicando aos ingresos procedentes de cada un dos produtos e servizos os correspondentes índices de rendemento neto, o rendemento neto previo determínase como segue:

Rendemento neto previo (suma) 25.889,42
Código produtoTipo de produto/servizoIngresos computablesÍndice de rendementoRendemento basee produto
3 Gando ovino de carne 31.632,20 0,09 2.846,90
6 Millo 58.185,86 0,26 15.128,32
Produtos da horticultura 20.186,93 0,26 5.248,60
13 Outros traballos e servizos accesorios 4.760,00 0,56 2.665,60

Atención: A Orde HAC/411/2021, do 26 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2020 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais (BOE do 28) modificou para todas as comunidades autonomas o indice de rendemento neto do gando bovino de carne que pasa de 0,13 a 0,09.

2ª Fase:Determinación do rendemento neto minorado.

Importe das amortizacións do inmobilizado afecto á actividade.

Utilizando a táboa de amortización contida na Orde HAC/1164/2019, do 22 de novembro (BOE do 30), e de acordo coas regras para a súa aplicación establecidas nesta, o importe da amortización que pode deducirse do rendemento neto previo determínase do seguinte modo:

Elemento patrimonialValor adquisiciónCoeficiente máximoPeríodo amortizableAmortización
Total amortizacións 11.185

Notas ao cadro:

(1) O 31-12-2019, o remolque xa estaba completamente amortizado, polo que non procede computar importe ningún por este concepto en 2020.(Volver)

(2) Como o importe que resultaría da aplicación do coeficiente lineal máximo é superior á cantidade pendente de amortizar a 31-12-2019, que ascende a 300 euros (7.500 – 7.200), a amortización da máquina fertilizadora efectuouse por esta última cantidade.(Volver)

(3) Poden amortizarse libremente por ser o seu valor unitario inferior a 601,01 euros e porque, ademais, o importe global dos elementos patrimoniais novos adquiridos no ano 2020 non supera a cantidade de 3.005,06 euros.(Volver)

Nave almacén e corte 36.000 5% Todo o ano 1.800
Remolque 3.155& Irrelevante (1) 0
Máquina fertilizadora 7.500 25% Todo o ano 300 (2)
Instalación de rego 2.500 25% Todo o ano 625
Tractor e accesorios 28.800 25% Todo o ano 7.200
Útiles de labranza 1.260 100% (3) Irrelevante 1.260

Rendemento neto minorado (resumen):

Rendemento neto previo:25.889,42

menos:Amortización do inmobilizado material e intanxible:11.185,00

igual a:Rendemento neto minorado:14.704,42

3ª Fase:Índices correctores e determinación do rendemento neto de módulos.

Unicamente resulta aplicable neste caso o índice corrector por utilización de persoal asalariado, cuxo custo representa o 16 por 100 respecto do volume total de ingresos (18.000 ÷ 114.765 x 100 =15,68%).

Como a citada porcentaxe está comprendida entre o 10 e o 20 por 100, procede aplicar o índice corrector 0,90.Polo tanto:

Rendemento neto de módulos:(14.704,42 x 0,90) =13.233,98 euros

4ª Fase:Determinación do rendemento neto da actividade.

 • Redución de carácter xeral:20% s/13.233,98 =2.646,79 euros

  Comentario: o artigo 9 do Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria elevou do 5 por 100 ao 20 por 100 a redución xeral para 2020 aplicable ás actividades agrícolas, gandeiras e forestais co fin de adaptar a contía do rendemento neto á realidade económica derivada da situación de emerxencia sanitaria provocada polo Covid 19.

 • Ao non existir gastos extraordinarios por circunstancias excepcionais nin dereito á redución por agricultores novos, o rendemento neto da actividade é o seguinte: 13.233,98 – 2.646,79 = 10.587,19 euros.

5ª Fase:Determinación do rendemento neto reducido da actividade.

 1. Redución por irregularidade

  Ao non se computar ningún tipo de rendemento con período de xeración superior a dous anos, nin tampouco ningún obtido de forma notoriamente irregular no tempo, non procede aplicar redución ningunha por este concepto.Polo tanto:

  Rendemento neto reducido da actividade = Rendemento neto da actividade (10.587,19 euros)

 2. Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas

  Ao ser o rendemento da actividade económica inferior a 12.000 euros e non ter outras rendas non exentas no exercicio pode aplicar a redución do artigo 32.2.3.da Lei do IRPF polo que o rendemento neto reducido total será:

  1.620 - [0,405 x (10.587,19 – 8.000] = 572,19

Determinación do rendemento neto reducido total da actividade

Rendemento neto da actividade =10.587,19 

menos:Redución polo exercicio de determinadas actividades económicas =572,19

igual a:Rendemento neto reducido total da actividade (10.587,19 – 572,19) = 10.015