Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Exemplo: Determinación do rendemento neto da actividade

Dona M.J.I. obtivo en 2020 a cantidade de 13.800 euros en concepto de ingresos da súa explotación agrícola dedicada á produción de mazás, incluído o importe percibido en concepto de compensación do IVE (para os efectos do devandito imposto está acollida ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca).

Na devandita cantidade non está computada a froita que destinou ao seu propio consumo familiar, que se valora en 30 euros, nin tampouco a regalada a diversas amizades, cuxo valor de mercado é de 200 euros (200 kg a 1 euro/kg). Ademais, en 2020 percibiu 1.800 euros dunha compañía aseguradora polos danos sufridos na colleita como consecuencia dunha tormenta de sarabia, así como 2.200 euros en concepto de axuda directa desencaixada da Política Agraria Común.

Determinar o rendemento neto previo da actividade no exercicio 2020.

Solución:

Dona M.J.I. deberá computar como ingresos a suma de:

  • Venda de mazás: 13.800
  • Autoconsumo: 30
  • Cesións gratuítas: 200
  • Indemnización sobre colleita mazás: 1.800 (*)
  • Axuda directa desencaixada da PAC: 2.200

Suma (13.800 + 30 + 200 + 1.800 + 2.200) = 18.030 euros

O índice de rendemento neto aplicable sobre os citados ingresos é o 0,37

Rendemento neto previo: (18.030 x 0,37) = 6.671,10 euros

Nota ao exemplo:

(*) Ao recibirse a indemnización pola perda de produtos da explotación, o seu importe non ten en ningún caso a consideración de ganancia ou perda patrimonial, senón que se computa entre os ingresos íntegros correspondentes ao tipo de produto danado ou perdido. (Volver)