Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Regras especiais aplicables a determinadas subvencións ou axudas

Sen prexuízo das peculiaridades que poidan derivarse da normativa reguladora ou das condicións concretas de cada unha delas, cabe facer mención do tratamento aplicable, con carácter xeral, ás seguintes subvencións ou axudas:

 • Axudas directas desadaptadas da Política Agraria Común (pagamento básico, pagamento para prácticas agrícolas beneficiosas para o clima e medio, pagamento para novos agricultores e, no seu caso, pagamento do réxime simplificado para pequenos agricultores).O importe da axuda acumularase aos ingresos procedentes dos cultivos ou explotacións do perceptor en proporción aos seus respectivos importes.

  Non obstante, cando o perceptor da axuda directa non se obteña ingreso ningún derivado do exercicio de actividades agrícolas e gandeiras o índice de rendemento neto a aplicar será o 0,56.

  Nestes casos, ademais da redución xeral do 20 por 100 (para 2020) e a redución prevista para novos agricultores, poderán aplicarse, se procede, os índices correctores que máis adiante se comentan previstos para as actividades agrícolas e gandeiras, pois o feito de que non se obtivesen ingresos directos destas actividades non implica, en todo caso, que non se exercese actividade dado que a percepción da axuda directa esixe aos perceptores a realización de certos labores de mantemento das explotacións.Tamén se poderán minorar as amortizacións que resulten oportunas.

 • Subvencións por interrupcións de cultivos ou explotacións.Se a subvención ou axuda se concede pola interrupción dun determinado cultivo ou dunha concreta produción gandeira e está destinada a compensar os ingresos deixados de percibir, ao importe que, se é o caso, proceda computar no exercicio aplicaráselle o índice de rendemento neto correspondente ao cultivo ou produción que se viñese realizando anteriormente.

 • Subvencións non vinculadas a cultivos ou producións concretos.Cando se reciban subvencións que non estean vinculadas cun cultivo ou produción concreto, como pode ser o caso das de retirada de terras da produción ou as de barbeito, o importe da subvención que proceda computar no exercicio, distribuirase entre os restantes cultivos ou explotacións que o agricultor ou gandeiro realice, en proporción aos ingresos procedentes de cada un deles, acumulándose posteriormente a estes para os efectos de aplicar os índices de rendemento neto que correspondan.

 • Subvencións percibidas para contratar seguros agrarios.As subvencións percibidas polos agricultores ou gandeiros que subscriben pólizas do seguro agrario combinado, xa sexan percibidas da Entidade Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ou das Comunidades Autónomas, non deben incluírse entre os ingresos que se toman como basee para determinar o rendemento neto, xa que para a fixación dos índices de rendemento neto aplicables a cada tipo de cultivo ou produto xa se tivo en conta como custo do seguro o que realmente paga titular, unha vez deducida a parte subvencionada.

 • Indemnizacións por seguros.O importe das indemnizacións percibidas de entidades aseguradoras como consecuencia de sinistros que afectasen a produtos da explotación, en proceso ou rematados, computarase dentro dos ingresos íntegros correspondentes ao tipo de cultivo ou produción de que se trate.

  Dentro deste tipo de sinistros ou perdas, non se encontran os gastos orixinados pola destrución de animais, polo que as indemnizacións que se satisfagan polo seguro para a cobertura dos gastos derivados da destrución de animais, non se integrarán no volume total de ingresos das actividades.

 • Determinadas subvencións ou axudas da política agraria comunitaria (PAC), así como outras de carácter público que teñan por obxecto reparar a destrución, en certas circunstancias, de elementos patrimoniais afectos, teñen un tratamento fiscal especial, que pode consultarse no Capítulo 7 deste Manual.

 • Subvencións forestais.Non se integrarán na base impoñible as subvencións concedidas aos que exploten terreos forestais xestionados de acordo con plans técnicos de xestión forestal, ordenación de montes, plans dasocráticos ou plans de repoboación forestal aprobados pola Administración forestal competente, sempre que o período de produción medio, segundo a especie de que se trate, sexa igual ou superior a 20 anos.

Importante: as prestacións percibidas da Seguridade Social por incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou invalidez provisional, se é o caso, tributarán como rendementos do traballo.