Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

Subvencións correntes e de capital

En relación coas subvencións recibidas, deben distinguirse dentro destas as subvencións de capital e as correntes.

  • As subvencións de capital son aquelas que teñen como finalidade primordial a de favorecer a instalación ou realización de investimentos en inmobilizado (terreos, edificios, maquinaria, instalacións, etc.)  e impútanse como ingreso na mesma medida en que se amorticen os bens do inmobilizado en que se materializasen.

    Non obstante, naqueles casos en que os bens non sexan susceptibles de amortización, a subvención aplicarase como ingreso íntegro do exercicio en que se produza o alleamento ou baíxaa en inventario do activo financiado coa devandita subvención, aplicando a redución do 30 por 100 propia dos  rendementos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.

  • As subvencións correntes que son aquelas que se conceden normalmente para garantir unha rendibilidade mínima ou compensar perdas ocasionadas na actividade, compútanse na súa totalidade como un ingreso máis do período en que se  recoñeza en firme a concesión da subvención e cuantifíquese a mesma, con independencia do momento en que se perciba a mesma e non sendo que o contribuínte optase polo criterio de cobramentos e pagamentos en cuxo caso computaranse no período en que se cobren.

  • As subvencións que se concedan para financiar gastos específicos : impútanse como ingresos no mesmo exercicio no que se devindiquen os gastos que estean a financiar.

    Véxase ao respecto a norma de rexistro e valoración 18ª do Plan Xeral de Contabilidade.