Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020.

2. Vendas ou prestacións de servizos

Comprende a totalidade dos ingresos íntegros, tanto se son en diñeiro como en especie, derivados da entrega dos produtos que constitúan o obxecto da actividade, así como, se é o caso, os procedentes da prestación de traballos e servizos accesorios á actividade principal.

No caso de retribucións en especie, computaranse como ingresos íntegros tanto a valoración fiscal da devandita retribución como o ingreso a conta correspondente á mesma, sempre que non se repercutise ao titular da actividade económica.

Cando medie contraprestación e esta sexa notoriamente inferior ao valor normal no mercado dos bens vendidos e dos servizos prestados, a valoración dos mesmos efectuarase polo seu valor normal no mercado.

Nas operacións económicas realizadas cunha sociedade coa que se dean relacións de vinculación, nos termos previstos no artigo 18 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28), o titular da actividade deberá efectuar de forma imperativa a súa valoración polo valor normal de mercado. Entenderase por valor normal de mercado aquel que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións de libre competencia.

Persoas ou entidades vinculadas:

Para determinar cando hai vinculación ten que atenderse ao que se dispón no artigo 18.2 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades (BOE do 28), en que se consideran persoas ou entidades vinculadas:

  • Unha entidade e os seus socios ou partícipes.
  • Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores, agás no correspondente á retribución polo exercicio das súas funcións.
  • Unha entidade e o cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.
  • Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

Nos supostos en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación deberá ser igual ou superior ao 25 por 100. A mención aos administradores incluirá aos de dereito e aos de feito. Nos supostos en que a vinculación non se defina en función da relación socios ou partícipes-entidade, a porcentaxe de participación a considerar será o 25 por 100.

Nestes supostos, o contribuínte do IRPF  deberá cumprir as obrigas de documentación das operacións vinculadas nos termos e condicións establecidas no capítulo V (artigos 13 a 16) do Regulamento do Imposto sobre Sociedades, aprobado por Real decreto 634/2015, do 10 de xullo (BOE do 11).

Consideración das compensacións ou das cotas repercutidas do IVE :

  1. Tratandose de actividades incluídas no réxime especial da agricultura, gandaría e pesca do citado imposto, as compensacións percibidas deberán incluírse entre os correspondentes ingresos derivados das vendas ou procedentes das prestacións de traballos ou servizos.
  2. Se a actividade está acollida ao réxime simplificado do IVE, o importe das cotas repercutidas non se computará como ingreso.